Number of the records: 1  

Způsob synchronizace měření pro sondovou diagnostiku plazmatu a měřicí systém k provádění tohoto způsobu

 1. 1.
  0429384 - FZÚ 2015 RIV cze P - Patent Document
  Adámek, Petr - Čada, Martin - Hubička, Zdeněk - Jastrabík, Lubomír - Kment, Štěpán - Olejníček, Jiří
  Způsob synchronizace měření pro sondovou diagnostiku plazmatu a měřicí systém k provádění tohoto způsobu.
  [A method of measurement synchronisation for plasma probe diagnostics and measuring system for conducting this method.]
  2013. Owner: Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. Date of the patent acceptance: 18.12.2013. Patent Number: 304249
  R&D Projects: GA AV ČR KAN301370701; GA ČR GP202/09/P159; GA MŠk(CZ) 1M06002; GA ČR GA202/09/0800
  Institutional support: RVO:68378271
  Keywords : Langmuir probe * plasma diagnostics * time resolved
  Subject RIV: BH - Optics, Masers, Lasers
  http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.pts.det?xprim=1464138&lan=cs

  Způsob synchronizace měření pro sondovou diagnostiku plazmatu Langmuirovou sondou (LS) při nestabilních impulsně buzených výbojích plazmatu v měřícím systému aplikovaném na plazmochemickém reaktoru (PR) a vybaveném řídícím počítačem (RP) a autonomně napájeným spouštěcím synchronizačním obvodem (SSO), jehož podstata spočívá v tom, že ve výbojích plazmatu se snímají jeho budící impulsy (fb) a impulsy (fn) nestability výbojů, načež se impulsy (fb, fn) přivedou dvěma vstupy do spouštěcího synchronizačního obvodu (SSO), kde signál (fbd) odvozený od budících impulsů (fb) je ve zpožďovači (ZI) impulsů zpožděn pro měření ve fázi budícího impulsu (fbd), je mu nastavena délka trvání a společně s impulsem (fno) z tvarovače (TI) impulsů odvozeným od impulsů (fn) nestabilit jsou oba impulsy (fbd, fno) v případě jejich časového překrytí vyhodnoceny koincidenčním detektorem (KD), který spustí měřící proces, který probíhá opakovaně.

  A method of synchronization for the probe diagnostics of plasma (LS) for unstable pulse- excited plasma discharges in the measuring system applied to the plasma-chemical reactor (PR) and equipped with a control computer (RP) and autonomously supplied triggered synchronization circuit (SSO), which is based on the fact that measured excitation pulses (fb) and pulses (fn) of plasma instabilities in discharges, then pulses (fb, fn) bring two inputs to trigger the synchronization circuit (SSO), where the signal (FBD) derived from the excitation pulses (fb) is delay of (ZI) pulses delayed for measuring the phase of the excitation pulse (FBD), it sets the duration and together with impulse (FNO) from shaping (TI) pulses derived from instabilities pulses (fn) are the two pulses (FBD, fno) if the overlap period evaluated coincidence detector ( KD), which starts the measuring process that occurs repeatedly.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0234512
   
Number of the records: 1