Number of the records: 1  

The use of differential pulse anodic stripping voltammetry and diffusive gradient in thin films for heavy metals speciation in soil solution

 1. 1.
  0309841 - ÚFCH JH 2009 RIV PL eng J - Journal Article
  Jaklová Dytrtová, J. - Šestáková, Ivana - Jakl, M. - Száková, J. - Miholová, D. - Tlustoš, P.
  The use of differential pulse anodic stripping voltammetry and diffusive gradient in thin films for heavy metals speciation in soil solution.
  [Aplikace diferenční pulsní anodické rozpouštěcí voltametrie a difusního gradientu na tenké vrstvě pro speciaci těžkých kovů v půdním roztoku.]
  Central European Journal of Chemistry. Roč. 6, č. 1 (2008), s. 71-79. ISSN 1895-1066
  R&D Projects: GA ČR GA521/06/0496
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z40400503
  Keywords : heavy metals * soil solution * speciation
  Subject RIV: CG - Electrochemistry
  Impact factor: 0.741, year: 2008

  In the soil solutions obtained in situ with suction cups from soils (Cambisol and Fluvisol) of pot experiment with Salix smithiana Smith, Lolium perenne L. and Thlaspi caerulescens J. & C. Presl heavy metals species (Cd, Pb and Cu) were assayed by differential pulse anodic stripping voltammetry and diffusive gradient in thin films. Prediction of accumulation performed best at free metal ion concentrations in unchanged pH (in 10(-3) mol L-1 NaClO4 base electrolyte). The speciation provided by differential pulse anodic stripping voltammetry according to pH can provide a detailed description of the soil solution matrix. The concentration of free metals in unchanged pH represents a small part of the total content and varied from 0.04 to 0.75% with two exceptions found for accumulating plants (the content of Cd2+ in the soil solution from T. caerulescens was about 6% and the content of Cu2+ in the soil solution from S. smithiana was about 30%).

  V půdních roztocích, získávaných in situ pomocí půdní sondy z půd (Cambisol a Fluvisol) v nádobovém experimentu, kde byly pěstovány Salix smihiana Smith, Lolium perenne L. a Thlaspi caerulescens J.& C. Presl byly stanovovány specie těžkých kovů (Cd, Pb a Cu) pomocí diferenční pulsní anodické rozpouštěcí voltametrie a difusního gradientu na tenké vrstvě. Pro prognózu akumulace rostlinami je nejvhodnější koncentrace volných iontů kovů v půdním roztoku při nezměněném pH (v základním elektrolytu 1x l0-3 mol L-1 NaClO4 ). Speciace diferenční pulsní anodickou rozpouštěcí voltametrií v závislosti na pH umožňuje detalnější popis půdního roztoku. Koncentrace kovů ve formě volných iontů při nezměněném pH odpovídá pouze malé části celkového obsahu a to od 0.04 do 0.75 % se dvěma výjimkami nalezenými u akumulujících rostlin (obsah Cd2+ v půdním roztoku od T. caerulescens byl cca 6% a obsah Cu2+ v půdním roztoku od S.Smithiana byl cca 30%).
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0161871

   
   
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.