Number of the records: 1  

Slezský studijní ústav v Opavě 1945-1958 (Proměny vědeckého pracoviště v regionu)

 1. 1.
  0103719 - USD-C 20045014 RIV CZ cze B - Monography
  Knapík, Jiří
  Slezský studijní ústav v Opavě 1945-1958 (Proměny vědeckého pracoviště v regionu).
  [Silesian Educational Institute in Opava 1945-1958 (Transformations of a scientific workplace in the region).]
  Praha: Výzkumné centrum pro dějiny vědy, 2004. 161 s. 15. ISBN 80-86103-80-3. ISSN 1213-1199
  R&D Projects: GA MŠMT LN00A041
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z8063914
  Keywords : Silesia
  Subject RIV: AB - History

  Slezský studijní ústav v Opavě přestavoval ojedinělé pracoviště s komplexním regionálním výzkumným programem. Studie sleduje s pomocí nových pramenů jeho proměny od vlastivědného zařízení k vědeckému pracovišti včleněnému do ČSAV (1958). Podrobně si všímá vlivů stranických a státních orgánů, které se odrážely zvláště ve společenskovědních výzkumech i do pozice ústavu v síti vědeckých zařízení. Působení ústavu je sledováno v kontextu širších snah o vědecký výzkum Slezska po roce 1945, resp. chápání "slezské problematiky" po roce 1948.

  The Silesian Educational Institute in Opava represented a unique workplace with a comprehensive regional research program. The study, with the help of new resources, monitors its transformation from a homeland study facility to a scientific workplace incorporated into the Czech Academy of Science (1958). It looks in detail at the influences of partisan and state bodies especially on research in the social sciences and on the institute's position in the network of scientific facilities. The activities of the institute are monitored in the context of broader efforts to undertake scientific research of Silesia after 1945, or, more precisely, to understand "Silesian concerns" after 1948.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0011026

   
   

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.