Number of the records: 1  

Acid-base and Counter Ion Dependent Solid-state Assembly of a Ferrocene Beta-aminoalcohol and the Corresponding Ammonium Salt

 1. 1.
  0101016 - UFCH-W 20040005 RIV CH eng J - Journal Article
  Štěpnička, P. - Císařová, I. - Ludvík, Jiří
  Acid-base and Counter Ion Dependent Solid-state Assembly of a Ferrocene Beta-aminoalcohol and the Corresponding Ammonium Salt.
  [Ferrocen-Beta-aminoalkohol a jeho amoniová sůl: uspořádání molekul v pevné fázi závislé na povaze aniontů základního elektrolytu a na acidobazických podmínkách.]
  Journal of Organometallic Chemistry. Roč. 689, - (2004), s. 631-638. ISSN 0022-328X. E-ISSN 1872-8561
  R&D Projects: GA ČR GP203/01/P002; GA ČR GA203/99/M037
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z4040901
  Keywords : ferrocene * aminoalcohols * hydrogen bonding
  Subject RIV: CF - Physical ; Theoretical Chemistry
  Impact factor: 1.905, year: 2004

  2-Ferrocenylmethyl)amino-2-methylpropan-1-ol (1) was synthesized and converted to the respective ammonium bromide ([1H]Br = 2) and dihydrogenphosphate ([1H]H2PO4 = 3). The solid-state structures of 1, 2 and the solvated salt 3 . 1/6 Et2O (3a) have been determined by X-ray diffraction. The solid-state assemblies of 1 and 2 are dominated by infinite ladder-like arrays interconnected by hydrogen bonds whereas the solid-state structure of 3a is built up from linear hydrogen-bonded dihydrogenphosphate chains, which are interlinked via hydrogen bonds to the cation [1H]+ into a complicated three-dimensional network. Compound 1 and its interactions with Bu4NBr and Bu4NH2PO4 in solution were further studied by electrochemical methods and NMR titrations.

  2-Ferrocenylmethyl)amino-2-methylpropan-1-ol (1) byl připraven a převeden na příslušný amoniový bromid (2) a dihydrogenfosforečnan (3). Krystalová struktura ukázala, že v případě 1 a 2 převládá uspořádání podobné nekonečným žebříkům propojeným vodíkovými můstky, zatímco struktura 3 je tvořena lineárními řetězci propojenými do složitého trojrozměrného seskupení. Látky a jejich interakce se základním elektrolytem byly dále studovány elektrochemicky a pomocí NMR titrací.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0008491

   
   
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.