Bookmark

Tool for further record proceeding.

Rámcová směrnice o vodách (2000/60/EC) a její dopady na rybářské hospodaření v povrchových vodách stojatých, s. 57-71. In: (Kouba, A.) Rybářství ve volných vodách, 2. aktualizované vydání, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Fakulta rybářství a ochrany vod, ISBN 978-80-7514-013-5

Blabolil Petr