Bookmark

Tool for further record proceeding.

Hranice jako sociální instituce a geografická kategorie v raně novověké imaginaci prostoru: k současnému výzkumu hranic v raném novověku

Řezníková Lenka