Basket

 1. 1.
  0185354 - UJF-V 20010081 RU rus A - Abstract
  Kovalík, Alojz - Yakushev, E. A. - Reiman, S. I. - Novgorodov, A. F. - Filosofov, D. V. - Gorozhankin, V. M. - Varga, D. - Köver, L. - Dragoun, Otokar - Vylov, Ts.
  Effekty fiziko-khimicheskogo okruzhenija v spektre nizkoenergeticheskikh elektronov iz raspada 57 Co.
  [Physico-chemical effects in the low energy electron spectrum from the 57-Co decay.]
  Tezisy dokladov Soveschanija po jadernoj spektroskopii i strukture atomnogo jadra /51./. Sarov: RFFI, 2001. s. 239.
  [Soveschanie po jadernoj spektroskopii i strukture atomnogo jadra /51./. 03.09.2001-08.09.2001, Sarov]
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z1048901
  Subject RIV: BG - Nuclear, Atomic and Molecular Physics, Colliders
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0081753