Vyžádat soubor

Reference/citace:  Fijarczyk, A., Nadachowska, K., Hofman, S., Litvinchuk, S.N., Babik, W., Stuglik, M., Gollmann, G., Choleva, Lukáš, Cogalniceanu, D., Vukov, T., Dzukic, G., Szymura, J. M. Nuclear and mitochondrial phylogeography of the European fire-bellied toads Bombina bombina and Bombina variegata supports their independent histories. Molecular Ecology. 2011, roč. 20, č. 16, s. 3381-3398. ISSN 0962-1083.

Vyžádané dokumenty:  Fijarczyk et al 2011.pdf - Vydavatelský postprint

Tento vyžádaný dokument není dostupný v režimu otevřeného přístupu (open access). Prostřednictvím níže dostupného formuláře však můžete požádat autora o kopii dokumentu. Pokud bude Vaše žádost akceptována, dokument obdržíte e-mailem.

Pole označena znakem * je nutné vyplnit.
(Universities, research institutions, associations …)Fijarczyk et al 2011.pdf

Captcha
AV ČR Vás upozorňuje na skutečnost, že elektronická kopie díla může být užita pouze pro osobní potřebu fyzické osoby za podmínky, že účelem užití není dosažení přímého nebo nepřímého hospodářského nebo obchodního prospěchu, a dále lze dílo užít v rámci citační licence podle § 31 zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „autorský zákon“), za podmínky, že bude uvedeno jméno autora, název díla a pramen. *