Vyžádat soubor

Reference/citace:  Ducháč, V., Zavadil, Jiří, Vránová, J., Jirásek, T., Štukavec, J., Horák, L. Peroperative optical autofluorescence biopsy-verification of its diagnostic potential. Lasers in Medical Science. 2011, 26(3), 325-333. ISSN 0268-8921

Vyžádané dokumenty:  UFE 0367919.pdf - Jiná

Tento vyžádaný dokument není dostupný v režimu otevřeného přístupu (open access). Prostřednictvím níže dostupného formuláře však můžete požádat autora o kopii dokumentu. Pokud bude Vaše žádost akceptována, dokument obdržíte e-mailem.

Pole označena znakem * je nutné vyplnit.
(Universities, research institutions, associations …)UFE 0367919.pdf

Captcha
AV ČR Vás upozorňuje na skutečnost, že elektronická kopie díla může být užita pouze pro osobní potřebu fyzické osoby za podmínky, že účelem užití není dosažení přímého nebo nepřímého hospodářského nebo obchodního prospěchu, a dále lze dílo užít v rámci citační licence podle § 31 zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „autorský zákon“), za podmínky, že bude uvedeno jméno autora, název díla a pramen. *