Výsledky vyhledávání

 1. 1.
  0510191 - ÚMCH 2020 RIV CZ cze L - Prototyp, funkční vzorek
  Braunová, Alena - Etrych, Tomáš
  Micelární polymerní konjugát s léčivem na bázi blokových kopolymerů s fyzikálně vázaným vysokomolekulárním inhibitorem vícečetné lékové rezistence.
  [Micellar polymer-drug conjugate based on block copolymers with the physically loaded high-molecular-weight inhibitor of multidrug resistance.]
  Interní kód: AB-2019-27 ; 2019
  Technické parametry: Polymerní konjugát se skládá z hydrofobního poly(propylenoxid)u (PPO) a hydrofilního kopolymeru na bázi N-(2-hydroxypropyl)methakrylamid)u, na který je pH-senzitivní hydrazonovou vazbou navázáno léčivo doxorubicin (6,3 hm.%). Samouspořádání těchto amfifilních kopolymerů ve vodném prostředí do micel vede k nárůstu hydrodynamické velikosti tohoto dopravního systému a umožňuje tak cílenou dopravu polymerního nosiče do pevných nádorů. Fyzikální vazba volného PPO uvnitř hydrofobního jádra micel (12 hm.%) zvyšuje inhibici zmnoženého P-glykoproteinu v nádorových buňkách, jedné z příčin vzniku MDR. Po rozpadu micely na unimery v nádorovém prostředí v důsledku poklesu koncentrace konjugátu pod kritickou micelární koncentraci se uvolněný PPO stává vysoce účinným inhibitorem MDR. V důsledku změny pH dochází uvnitř nádorových buněk i k uvolnění léčiva z nosiče a v kombinaci s uvolněným PPO je poté docíleno účinnější léčby rezistentních nádorových onemocnění. Osoba pro jednání: Tomáš Etrych, Oddělení biolékařských polymerů
  Ekonomické parametry: Protinádorová terapie založená na nízkomolekulárních léčivech vede u pacientů často k závažnému poškození organismu, způsobujícímu další ekonomické výdaje. Nezřídka dochází po primární léčbě ke vzniku vícečetné lékové rezistence (MDR), kdy se rapidně snižují účinky dosavadní léčby. Jednou z možností překonání MDR je využití polymerních systémů pro řízenou dopravu a uvolňování léčiv. Vazbou léčiva na vysokomolekulární látky lze zejména v případě pevných nádorů docílit jejich přednostní akumulace v místě požadovaného účinku, a tak omezit vedlejší účinky léčby i částečně překonat MDR. Významného zlepšení terapeutického efektu protirakovinného léčiva lze dosáhnout zachycením polymerního inhibitoru MDR přímo ve struktuře micelárního kopolymeru a jeho dopravou spolu s léčivem na místo určení. Nesporným benefitem tohoto polymerního systému je zlepšení kvality života pacientů a zvýšení terapeutického účinku použitých léčiv, což má z ekonomického hlediska za důsledek ušetření finančních prostředků.
  Grant CEP: GA MZd(CZ) NV16-28600A
  Klíčová slova: inhibition of multidrug resistance * polymer-drug conjugate * loaded micellar block copolymer
  Obor OECD: Polymer science
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0300718

             
   
   
 2. 2.
  0509079 - ÚMCH 2020 RIV CZ cze L - Prototyp, funkční vzorek
  Braunová, Alena - Etrych, Tomáš
  Micelární nosič na bázi blokových kopolymerů s fyzikálně vázaným vysokomolekulárním inhibitorem vícečetné lékové rezistence.
  [Micellar carrier based on block copolymers with the physically loaded high-molecular-weight inhibitor of multidrug resistance.]
  Interní kód: AB-2019-28 ; 2019
  Technické parametry: Micelární nosič se skládá z amfifilního diblokového kopolymeru složeného z hydrofilního kopolymeru na bázi N-(2-hydroxypropyl)methakrylamid)u a hydrofobního poly(propylenoxid)u (PPO). Micelární nosič se tvoří samouspořádáním amfifilních kopolymerů ve vodném prostředí, což vede k nárůstu hydrodynamické velikosti tohoto dopravního systému léčiv a umožňuje cílenou dopravu polymerního nosiče do pevných nádorů. Inhibiční účinky PPO bloku vůči P-glykoproteinu, jehož zmnožení u nádorových buněk bývá příčinou vzniku MDR, jsou zvýšeny fyzikální vazbou volného PPO uvnitř hydrofobního jádra micel (12 hm.%). Po rozpadu blokového kopolymeru na unimery v nádorovém prostředí v důsledku snížení jeho koncentrace pod kritickou micelární koncentraci je uvolněný PPO vysoce účinným inhibitorem MDR. Micelární nosič kromě dopravy volného PPO umožňuje i současnou dopravu nízkomolekulárních léčiv, čímž umožňuje účinnou léčbu rezistentních nádorových onemocnění. Osoba pro jednání: Tomáš Etrych, Oddělení biolékařských polymerů
  Ekonomické parametry: Vedlejší účinky klasické chemoterapie v protinádorové terapii, založené na nízkomolekulárních léčivech, mohou vést u pacientů k závažnému poškození organismu způsobujícímu další ekonomické výdaje. Po primární léčbě často dochází ke vzniku tzv. vícečetné lékové rezistence (MDR), kdy při opakovaném podání cytostatik dochází k významnému snížení léčebného efektu. Vzhledem k tomu, že navázáním léčiva na vysokomolekulární látky dochází v případě pevných nádorů k jejich přednostní akumulaci přímo v místě požadovaného účinku, jsou s výhodou studovány polymerní materiály využitelné jako systémy pro dopravu léčiv. Zabudováním polymerního inhibitoru MDR do struktury micelárního kopolymeru lze docílit nejen omezení vedlejších účinků léčby, snížení dávky léčiva, ale i zlepšení jeho terapeutického efektu překonáním MDR. Přidanou hodnotou uvedeného systému je tedy zlepšení kvality života pacientů, zvýšení terapeutického účinku použitých léčiv, a tím i ušetření finančních prostředků, vynakládaných ze zdravotního pojištění.
  Grant CEP: GA MZd(CZ) NV16-28600A
  Klíčová slova: inhibition of multidrug resistance * polymer carrier * loaded micellar block copolymer
  Obor OECD: Polymer science
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0299873

             
   
   
 3. 3.
  0498407 - ÚMCH 2019 RIV CZ cze L - Prototyp, funkční vzorek
  Braunová, Alena - Etrych, Tomáš - Machová, Daniela - Janoušková, Olga
  Biodegradovatelný micelární blokový kopolymer využitelný jako inhibitor vícečetné lékové rezistence (MDR).
  [Biodegradable micellar block copolymer serving as an inhibitor of multidrug resistance (MDR).]
  Interní kód: AB-2017-66 ; 2018
  Technické parametry: Reduktivně biodegradovatelný diblokový kopolymer se skládá z hydrofobního poly(propylenoxid)u (PPO) a kopolymeru na bázi N-(2-hydroxypropyl)methakrylamid)u a 2-(6-methakrylamidohexanoyl)hydrazinu (PHPMA). Semitelechelický hydrofilní blok s koncovou thiazolidin-2-thionovou (TT) skupinou (PHPMA-TT) byl připraven RAFT polymerizací. Koncová TT skupina byla následně modifikována na SH skupinu a zároveň byla koncová aminoskupina PPO bloku konvertována na PDS skupinu. Výsledný blokový kopolymer vznikl kondenzací PHPMA-SH a PPO-PDS. Ve vodném prostředí dochází u tohoto systému k tvorbě micel, umožňujících dopravu takového polymerního nosiče do pevných nádorů. Inhibiční účinky polymeru vůči P-glykoproteinu, způsobujícímu u nádorových buněk MDR, byly prokázány in vitro pomocí kalceinové zkoušky na buněčných liniích. Po rozpadu blokového polymeru na jednotlivé složky je uvolněný PPO významně lepším inhibitorem MDR než diblokový kopolymer. Osoba pro jednání: Tomáš Etrych, vedoucí Oddělení biolékařských polymerů
  Ekonomické parametry: Klasické využití nízkomolekulárních léčiv v protinádorové terapii vede u pacientů k vedlejším účinkům, které mohou vést k závažnému poškození organismu způsobujícímu další ekonomické výdaje. Navíc, po primární léčbě dochází ke vzniku vícečetné lékové rezistence (MDR), kdy při opakovaném podání dochází k výraznému snížení již tak nedokonalého léčebného efektu cytostatika. Řadu let jsou studovány polymerní materiály z hlediska jejich použití jako systémů pro dopravu léčiv. Navázáním léčiva na polymer může v případě pevných nádorů dojít k přednostní akumulaci takového systému a k řízenému uvolnění léčiva přímo v místě požadovaného účinku. Je-li tímto polymerem inhibitor MDR, lze jeho použitím docílit nejen omezení vedlejších účinků léčby, snížení dávky léčiva, ale i zlepšení terapeutického efektu léčiva a obejití MDR. Benefitem uvedeného systému je snížení finančních prostředků, vynakládaných ze zdravotního pojištění, zlepšení kvality života pacientů a zvýšení terapeutického účinku použitých léčiv.
  Grant CEP: GA MZd(CZ) NV16-28600A
  Klíčová slova: inhibition of multidrug resistance * polymer carrier * biodegradable block copolymer
  Obor OECD: Polymer science
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0290783

             
   
   
 4. 4.
  0482381 - ÚMCH 2018 RIV CZ cze L - Prototyp, funkční vzorek
  Braunová, Alena - Etrych, Tomáš - Janoušková, Olga
  Micelární blokový kopolymer jako inhibitor vícečetné lékové rezistence (MDR).
  [Micellar block copolymer as an inhibitor of multidrug resistance (MDR).]
  Interní kód: AB-2015-18 ; 2017
  Technické parametry: Diblokový kopolymer, kde hydrofilní blok je tvořen kopolymerem poly(N-(2-hydroxypropyl)methakrylamid)u a 2-(6-methakrylamidohexanoyl)hydrazinu (násada 92 /8 mol%) a hydrofobní blok je tvořen poly(propylenoxid)em. Hydrofilní blok byl připraven pomocí řízené RAFT polymerizace s molárním poměrem iniciátoru/přenosového činidla a monomerů 1/2/150. Vzhledem k amfifilnímu charakteru blokového kopolymeru dochází jeho inkubací ve vodném prostředí k tvorbě micel, čímž dochází i k významnému nárůstu celkové molární hmotnosti a možnosti směrovat takový polymerní nosič pasivně do pevných nádorů. Vzorek byl charakterizován pomocí SEC, FFF, DLS, UV-VIS. Inhibiční účinky diblokového polymeru vůči P-glykoproteinu, způsobujícímu svou nadměrnou expresí u nádorových buněk MDR, byly prokázány in vitro pomocí kalceinové eseje na sensitivních i rezistentních buněčných liniích a stanovením vlivu přídavku polymerního nosiče na cytotoxicitu (IC50) různých léčiv. Osoba pro jednání: Tomáš Etrych, vedoucí Oddělení biolékařských polymerů
  Ekonomické parametry: Současná protinádorová terapie, založená na nízkomolekulárních léčivech, s sebou nese nejen vysoké ekonomické výdaje, ale i spoustu nepříjemných vedlejších účinků, které onkologicky nemocným pacientům snižují kvalitu života, limitují léčebný efekt a mohou vést i k vážným poškozením organismu. Kromě toho může po primární chemoterapeutické léčbě dojít ke vzniku tzv. vícečetné lékové rezistence, kdy dochází k rapidnímu snížení účinků dosavadní léčby. Použitím vysokomolekulární látky, která je přednostně akumulována zejména v pevných nádorech a která zároveň ve své struktuře obsahuje vysokomolekulární inhibitor MDR, lze docílit opětovného zlepšení efektivity použité léčby. Využití vysokomolekulárních inhibitorů MDR by mělo vést k ušetření nemalých finančních prostředků vynakládaných ze zdravotního pojištění. V neposlední řadě by mělo dojít i ke zlepšení kvality života pacientů díky navýšení efektivity léčby po použití polymerního MDR inhibitoru, což je nezpochybnitelným benefitem popsaného systému.
  Grant CEP: GA MZd(CZ) NV16-28600A
  Klíčová slova: inhibition of multidrug resistance * polymer carrier * block copolymer
  Obor OECD: Polymer science
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0277881

             
   
   


  Tyto stránky využívají soubory cookies,které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom, jak používáme cookies.