Výsledky vyhledávání

 1. 1.
  0572014 - ÚCHP 2024 RIV CZ cze Z - Poloprovoz, ověřená technologie, odrůda/plemeno
  Pohořelý, Michael - Moško, Jaroslav - Hušek, Matěj - Komárek, M. - Vítková, M. - Cajthaml, Tomáš - Čechmánková, J. - Vácha, R.
  Ověřená technologie pro odstraňování organických polutantů z čistírenských kalů procesem pyrolýzy.
  [Proven technology for the removal of organic pollutants from sewage sludge by pyrolysis.]
  Interní kód: odstraňování organických polutantů pyrolýzou ; 2023
  Technické parametry: Ověřená technologie spočívá ve využití procesu pyrolýzy probíhající při teplotách 500–650 °C v prostředí omezeném na volný kyslík, s následným spálením primárního pyrolýzního plynu za teploty až 1100 °C. Ověření proběhlo s reálným čistírenským kalem přirozeně kontaminovaným organickými polutanty. Technické parametry jsou detailně specifikovány v protokolu o ověřené technologii.
  Ekonomické parametry: Oproti jiným způsobům nakládání s čistírenskými kaly (přímá aplikace na půdy, kompostování) dochází ke značnému zmenšení objemu a hmoty tohoto odpadu, jeho úplné hygienizaci a stabilizaci, tudíž lze snížit náklady na odstraňování tohoto odpadu (čistírenského kalu). Ekonomiku procesu lze dále vylepšit vyjmutím produkovaného biouhlu vyrobeného z čistírenského kalu z katalogu odpadů a jeho certifikací na pomocnou půdní látku. Vzniklý produkt – biouhel, je potenciálně pak dále obchodovatelnou komoditou.
  Grant CEP: GA MZe(CZ) QK21020022
  Institucionální podpora: RVO:67985858 ; RVO:61388971
  Klíčová slova: pyrolysis * sewage sludge * endocrine disruptors * POPs * pharmaceuticals
  Obor OECD: Environmental sciences (social aspects to be 5.7); Environmental sciences (social aspects to be 5.7) (MBU-M)
  Trvalý link: https://hdl.handle.net/11104/0342851
  Název souboruStaženoVelikostKomentářVerzePřístup
  Pyrolýza ČK_Technická část Ověřená technologie 4.0.pdf8426.9 KBAutorský preprintpovolen
  Pyrolýza ČK_Formulář Oveřená technologie 4.0.pdf11262.7 KBAutorský preprintpovolen
   
   
 2. 2.
  0567157 - MBÚ 2023 RIV CZ cze Z - Poloprovoz, ověřená technologie, odrůda/plemeno
  Semerád, Jaroslav - Čermáková, Lenka - Fialová, Kateřina - Prokopová, Michaela - Petříček, Radim - Cajthaml, Tomáš - Šrédlová, Kamila - Pivokonská, Lenka
  Cílený chov ryb pro pasivní vzorkování/monitorování dlouhodobé expozice/bioakumulace perfluorovaných organických sloučenin (PFC) z pitné vody.
  [Targeted fish breeding for passive sampling/monitoring of long-term exposure/bioaccumulation of perfluorinated organic compounds (PFCs) from drinking water
  .]
  Interní kód: 212-V4 ; 2020
  Technické parametry: Cílený chov ryb lze použít pro dlouhodobé sledování PFC v surové i pitné vodě v úpravnách. Tato ověřená technologie poskytuje spolehlivější výsledky než analýza bodových odběrů. Kontaminaci PFC v surové i v upravené vodě za sledované období lze hodnotit na základě dlouhodobé (např. desetiměsíční) expozice 180 jedinců sivena amerického ve třech akváriích o objemu 550 litrů a následné analýzy extraktů rybích tkání metodou LC-MS/MS.
  Ekonomické parametry: Ověřená technologie cíleného chovu ryb pro sledování dlouhodobé kontaminace surové a upravené vody látkami ze skupiny PFCs byla vytvořena jako náhrada bodových odběrů a analýz v úpravnách pitné vody. Současná praxe analýzy organických mikropolutantů ve vodě je založena na tzv. bodových odběrech. Koncentrace mikropolutantnů ve vodě je však v čase vysoce variabilní, proto nejsou analýzy bodových odběrů v měsíčních intervalech pro dlouhodobý monitoring PFC dostatečně reprezentativní a v případě častějšího vzorkování jsou navíc i finančně náročné. Namísto toho může být použito pasivní vzorkování pomocí vzorkovačů např. typu POCIS. Přestože touto technologií lze získat data o průměrných měsíčních koncentracích PFC, jedná se opět o finančně náročnou metodu. Cílený chov ryb proto představuje dostatečně reprezentativní a zároveň ekonomičtější alternativu k pasivním vzorkovačům pro dlouhodobý monitoring PFC, a to jak v surové, tak i upravené vodě.
  Grant CEP: GA TA ČR(CZ) TJ04000212
  Institucionální podpora: RVO:61388971 ; RVO:67985874
  Klíčová slova: perfluorinated organic compounds * drinking water * fish * accumulation * passive sampling
  Obor OECD: Water resources; Environmental sciences (social aspects to be 5.7) (UH-J)
  https://mbucas.cz/vyzkum/ekologie/laborator-environmentalni-biotechnologie/
  Trvalý link: https://hdl.handle.net/11104/0338438
   
   
 3. 3.
  0567063 - ÚH 2023 RIV CZ cze Z - Poloprovoz, ověřená technologie, odrůda/plemeno
  Čermáková, Lenka - Fialová, Kateřina - Prokopová, Michaela - Petříček, Radim - Semerád, Jaroslav - Cajthaml, Tomáš - Pivokonská, Lenka - Pivokonský, Martin
  Poloprovoz úpravny vody s technologií koagulace/flokulace a adsorpce perfluorovaných organických sloučenin (PFCs).
  [Pilot plant of water treatment plant with coagulation / flocculation technology and adsorption of perfluorinated organic compounds (PFCs).]
  Interní kód: 1/2022 ; 2022
  Technické parametry: Poloprovozní zařízení úpravny vody s technologií koagulace/flokulace a adsorpce PFCs je zmenšený model úpravny vody v Kutné Hoře, který byl zkonstruován za účelem optimalizace eliminace perfluorovaných organických látek procesy koagulace/flokulace a adsorpce na aktivním uhlí při úpravě pitné vody. Uvedené zařízení je provozované kontinuálně a využívá vodu z nádrže Vrchlice, která je zdrojem i pro úpravnu vody U Sv. Trojice v Kutné Hoře. Model simuluje reálné technologické procesy a umožňuje testování různých provozních parametrů (typu a dávky koagulačního činidla, hodnoty pH, intenzity míchání pro tvorbu vloček a jejich následné separace). Součástí modelu je rovněž sedimentační nádrž (pro dvoustupňovou separaci suspenze) a dva paralelně zkonstruované adsorpční rychlofiltry (pro adsorpci mikropolutantů).
  Ekonomické parametry: Poloprovozní model je prostředkem pro optimalizaci koagulace a adsorpce PFCs při úpravě vody a vhodně propojuje laboratorní výzkum s reálným provozem. Model umožňuje provozním laboratořím ověřovat a zpřesňovat optimální podmínky procesu úpravy v měřítku a uspořádání blížícímu se reálnému provozu. Užívání modelu zcela zásadně přispívá k výrobě pitné vody za maximálně optimalizovaných podmínek, což umožňuje provoz úpraven vody za nejnižších možných finančních nákladů bez ohrožení kvality výsledné pitné vody. Optimalizace procesu koagulace a adsorpce totiž zvyšuje účinnost odstraňování znečišťujících příměsí. To se pozitivně projeví na snížení dávek koagulantu, zvýšení účinnosti odstranění DOC, prodloužení filtračních cyklů a snížení množství prací vody. Dojde také ke snížení zatížení filtrace přes granulované aktivní uhlí a úspory prací vody i v této fázi technologie. Uvedené skutečnosti vedou ke zlepšení kvality pitné vody a snížení energetických nároků procesu, což se projeví značnými ekonomickými úsporami.
  Grant CEP: GA TA ČR(CZ) TJ04000212
  Institucionální podpora: RVO:67985874 ; RVO:61388971
  Klíčová slova: perfluorinated organic compounds (PFCs) * coagulation/flocculation * adsorption * drinking water treatment
  Obor OECD: Environmental sciences (social aspects to be 5.7); Water resources (MBU-M)
  Trvalý link: https://hdl.handle.net/11104/0338412
  Název souboruStaženoVelikostKomentářVerzePřístup
  Protokol o převzetí technické dokumentace k poloprovozu_Navrátil.jpg4618.6 KBJinávyžádat
  Zpoloprovoz_2022_FINAL.pdf4761.3 KBAutorský postprintvyžádat
   
   
 4. 4.
  0547438 - ÚH 2022 RIV CZ cze Z - Poloprovoz, ověřená technologie, odrůda/plemeno
  Čermáková, Lenka - Fialová, Kateřina - Prokopová, Michaela - Petříček, Radim - Semerád, Jaroslav - Cajthaml, Tomáš - Pivokonská, Lenka - Pivokonský, Martin
  Koagulace/flokulace perfluorovaných organických sloučenin (PFCs) při úpravě pitné vody.
  [Coagulation/flocculation of perfluorinated organic compounds (PFCs) during the drinking water treatment.]
  Interní kód: Technologie PFCs 2021 ; 2021
  Technické parametry: Nastavení optimálních podmínek pro koagulaci přírodních organických látek měřených jako DOC zároveň poskytuje „optimální“ podmínky pro snížení obsahu PFCs při konvenční úpravě vody. Na úpravně vody v Kutné Hoře, kde byla technologie ověřována, byly optimální podmínky koagulace/flokulace stanoveny jako dávka Al2(SO4)3 okolo 20 mg·l−1 a reakční hodnota pH 6,0-6,5 (v závislosti na charakteru surové vody). Za těchto podmínek je možné dosáhnout až 50% účinnosti odstranění PFCs. Nicméně pro další eliminaci obsahu PFCs v upravené vodě je nezbytné zavést následnou adsorpci na granulovaném aktivním uhlí nebo obdobných sorbentech schopných sorbovat látky s hydrofobním perfluorovaným uhlovodíkovým řetězcem s navázanou hydrofilní funkční skupinou.
  Ekonomické parametry: Optimalizace procesu koagulace na účinnost odstraňování organických látek přírodního původu má jako vedlejší přidaný efekt také zvýšení účinnosti odstraňování PFCs konvenčním způsobem úpravy vody. To se pozitivně projeví na snížení dávek koagulačního činidla, zvýšení účinnosti odstranění DOC, prodloužení filtračních cyklů a cca 30 % snížení prací vody. V konečném důsledku dojde také ke snížení zatížení filtrace přes granulované aktivní uhlí a úspory prací vody i v této fázi technologie. Všechny výše uvedené skutečnosti v konečném důsledku povedou k zlepšení kvality pitné vody a snížení energetických nároků procesu, což se projeví značnými ekonomickými úsporami.
  Grant CEP: GA TA ČR(CZ) TJ04000212
  Institucionální podpora: RVO:67985874 ; RVO:61388971
  Klíčová slova: perfluorinated organic compounds (PFCs) * coagulation/flocculation * drinking water treatment
  Obor OECD: Environmental sciences (social aspects to be 5.7); Environmental sciences (social aspects to be 5.7) (MBU-M)
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0325668
   
   
 5. 5.
  0508430 - MBÚ 2020 RIV CZ cze Z - Poloprovoz, ověřená technologie, odrůda/plemeno
  Šrédlová, Kamila - Cajthaml, Tomáš - Lhotský, O. - Najmanová, P. - Mašín, P.
  Technologie mykoremediace pro dekontaminaci vod kontaminovaných POPs.
  [Mycoremediation technology for the decontamination of POPs contaminated waters.]
  Interní kód: NANOBIOWAT/WP3/OT4 ; 2019
  Technické parametry: Čištěná voda prochází houbovým filtrem, kde jsou odstraněny přítomné POPs. Při odstraňování POPs z vodné matrice dochází jednak k sorpci daného kontaminantu na substrát, a tím k jeho odstranění z vody, a současně k jeho rozkladu.
  Ekonomické parametry: Nižší náklady na čištění vod kontaminovaných POPs oproti aktivnímu uhlí
  Grant CEP: GA TA ČR TE01020218
  Institucionální podpora: RVO:61388971
  Klíčová slova: Mycoremediation * Pleurotus ostreatus * POPs
  Obor OECD: Microbiology
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0299342
   
   
 6. 6.
  0487595 - MBÚ 2018 RIV CZ cze Z - Poloprovoz, ověřená technologie, odrůda/plemeno
  Lhotský, O. - Zlotá, Jana - Cajthaml, Tomáš - Najmanová, P.
  Technologie kompostování pro dekontaminaci endokrinně aktivních látek.
  [Technology of composting for decontamination of endocrine disruptors.]
  Interní kód: NANOBIOWAT/WP3/OT3 ; 2017
  Technické parametry: Ověření v provozovně Slaný v ex-situ provedení na dvou typech kontaminovaných kalů a v laboratorních podmínkách
  Ekonomické parametry: Oproti stávajícím technologiím (biodegradace) má vyšší účinnost, a s tím spojenou kratší dobu sanace
  Grant CEP: GA TA ČR TE01020218
  Institucionální podpora: RVO:61388971
  Klíčová slova: composting * biotechnology * soil remediation * endocrine disruptors
  Obor OECD: Other biological topics
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0282445
   
   
 7. 7.
  0470258 - MBÚ 2017 RIV CZ cze Z - Poloprovoz, ověřená technologie, odrůda/plemeno
  Lhotský, O. - Stavělová, M. - Cajthaml, Tomáš
  Technologie kompostování pro dekontaminaci půd kontaminovaných perzistentními organickými polutanty.
  [Technology of composting for decontamination of soil contaminated with persistent organic pollutants.]
  Interní kód: NANOBIOWAT/WP3/OT1 ; 2016
  Technické parametry: Ověření v provozovně Slaný v ex-situ provedení na třech typech kontaminovaných zemin
  Ekonomické parametry: Oproti stávajícím technologiím (biodegradace) má vyšší účinnost, a s tím spojenou kratší dobu sanace
  Institucionální podpora: RVO:61388971
  Klíčová slova: Composting * Biotechnology * Soil remediation
  Kód oboru RIV: DK - Kontaminace a dekontamin. půdy vč. pesticidů
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0268261
   
   
 8. 8.
  0470233 - MBÚ 2017 RIV CZ cze Z - Poloprovoz, ověřená technologie, odrůda/plemeno
  Lhotský, O. - Cajthaml, Tomáš
  Technologie mykoremediace pro dekontaminaci půd kontaminovaných perzistentními organickými polutanty.
  [Technology of mycoremediation for decontamination of soil contaminated with persistent organic pollutants.]
  Interní kód: NANOBIOWAT/WP3/OT1 ; 2016
  Technické parametry: Ověření v provozovně Slaný v ex-situ provedení na dvou typech kontaminovaných zemin
  Ekonomické parametry: Oproti stávajícím technologiím (fyzikálně – chemické metody) je ekonomicky výhodnější
  Grant CEP: GA TA ČR TE01020218
  Institucionální podpora: RVO:61388971
  Klíčová slova: Mycoremediation * Ligninolytic enzymes * Soil remediation
  Kód oboru RIV: DK - Kontaminace a dekontamin. půdy vč. pesticidů
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0268262
   
   
 9. 9.
  0425764 - MBÚ 2014 RIV CZ cze Z - Poloprovoz, ověřená technologie, odrůda/plemeno
  Cajthaml, Tomáš - Křesinová, Zdena - Ezechiáš, Martin - Medková, Jaroslava
  Technologie měření hormonálních aktivit vodných vzorků ze životního prostředí.
  [Technology of hormonal activity determination in water samples from the environment.]
  Interní kód: ED test-1 ; 2013
  Technické parametry: Protokol zpracování vzorků umožňující stanovení endokrinně disruptivní aktivity vod
  Ekonomické parametry: Výsledek umožňuje zvýšení možností ochrany životního prostředí
  Grant CEP: GA TA ČR TE01020218
  Institucionální podpora: RVO:61388971
  Klíčová slova: endocrine disruptor * extraction * determination
  Kód oboru RIV: DK - Kontaminace a dekontamin. půdy vč. pesticidů
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0231608
   
   


  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.