Počet záznamů: 1  

Interaction of doughnut-shaped laser pulses with glasses

  1. 1.
    Zhukov, V.P., Rubenchik, A.M., Fedoruk, M.P., Bulgakova, Nadezhda M. Interaction of doughnut-shaped laser pulses with glasses. Journal of the Optical Society of America. B. 2017, 34(2), 463-471. ISSN 0740-3224. Dostupné z: doi: 10.1364/JOSAB.34.000463