Počet záznamů: 1  

Rondely a struktura sídelních areálů v mladoneolitickém období

 1. 1. 0364758 - ARU-G 2012 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
  Řídký, Jaroslav
  Rondely a struktura sídelních areálů v mladoneolitickém období.
  [Rondels and the structure of settlement areas in the Late Neolithic period.]
  Praha: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, 2011. 261 s. Dissert. Archaeologicae Brunenses/Pragensesque, 10. ISBN 978-80-7308-344-1
  Grant CEP: GA ČR GD404/08/H026
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z80020508
  Klíčová slova: causewayed enclosure * Late Neolithic * settlement structure
  Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie

  Práce je zaměřena na tzv. rondely a sídelní areály v období mladého neolitu (4900-4500 B.C.). Po shrnutí problematiky rondelů je další kapitola věnována novým nálezům rondelů na území České republiky. V této kapitole jsou porovnány některé tvarové a metrické vlastnosti českých a moravských objektů. V následující kapitole jsou výsledky porovnány s dalšími rondely na území okolních států. Podstatná část práce se věnuje vybranému regionu ve středních Čechách. V povodí Únětického potoka bylo nalezeno několik sídelních areálů z období kultury s vypíchanou keramikou, z nichž pouze na jednom byl odkryt také rondel. V závěru jsou výsledky jednotlivých kapitol shrnuty a porovnány s informacemi z okolních území.

  This work deals with so called rondels and settlement areas in the Late Neolithic period (4900-4500 BC). After summarization of problems related to rondels, the next chapter is dedicated to new finds of rondels in the territory of Czech Republic. In this chapter some form and metric characteristics of Bohemian and Moravian objects are compared. In following chapter the results are compared with other rondels in the territory of neighbouring countries. The substantial part of this work is dedicated to the selected region in Central Bohemia. In Únětický stream basin several settlement areas from Stroked pottery culture period were discovered, only in one of them also rondel was uncovered. At the end the results of individual chapters are summarized and compared with information from neighbouring territories.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0200151