Počet záznamů: 1  

Editorství knihy Vývoj empirického sociologického výzkumu na území Československa

 1. 1.
  0580755 - SOÚ 2024 CZ cze O - Ostatní výsledky
  Vávra, Martin (ed.) - Čížek, Tomáš (ed.)
  Editorství knihy Vývoj empirického sociologického výzkumu na území Československa.
  [Editorship of the book The development of empirical sociological research in Czechoslovakia.]
  Praha: Karolinum, Sociologický ústav AV ČR, 2023. ISBN 978-80-246-5422-5
  Grant CEP: GA MŠMT(CZ) EF16_013/0001796
  Institucionální podpora: RVO:68378025
  Klíčová slova: history of sociology * social research * history of sociological research
  Obor OECD: Sociology

  Editorství knihy. Kniha popisuje vývoj výzkumu společnosti na území dnešního Česka a Slovenska, s přesahem do dalších zemí středu Evropy. Autoři jednotlivých studií představují významné etapy tohoto výzkumu s důrazem na dění v rámci sociologie, ovšem s vědomím, že sociální výzkum se často rozvíjel na hranicích tohoto oboru či zcela mimo něj. Popisují, jak byly prováděny významné výzkumy či jakým způsobem fungovaly výzkumné instituce. Kapitola Dušana Janáka ‘Rozvoj metodologie empirického výzkumu v počátcích sociologie ve střední Evropě’ zasazuje československý (případně český a slovenský) vývoj do širšího geografického kontextu. Další Janákova kapitola představuje brněnskou sociologickou školu od jejích počátků. Tomáš Čížek se v kapitole ‘Hledání prvních výzkumů’ snaží postihnout začátky empirické sociální vědy na českém území. Další kapitola téhož autora, nazvaná ‘Velké empirické výzkumy v české sociologii a pražská sociologická škola’, ukazuje, jakým způsobem přispěla tato škola recepci kvantitativních metod výzkumu v československé sociologii. Martin Vávra s Markétou Škodovou a Jakubem Zelenkou se věnují obnově sociologie a zejména sociologického výzkumu v šedesátých letech i období normalizace. Markéta Škodová a Martin Vávra v následující kapitole popisují výzkum veřejného mínění v Československu s jeho dvěma počátky. Za významný počin československé sociologie je obecně považován Machoninem vedený výzkum sociální stratifikace. Markéta Škodová v samostatné kapitole představuje tento výzkum zevrubně. Význam soukromých nadací pro rozvoj výzkumu společnosti ukazuje Marek Skovajsa v kapitole ‘Podpora Rockefellerovy nadace pro sociální vědy v meziválečném Československu’. Jan Balon se v kapitole ‘Mezi vědou a reformou: západní teoretické inspirace československého výzkumu ve druhé polovině šedesátých let’ věnuje využití ‘západních’ sociologických teorií. Miroslav Tížik svou kapitolu věnuje kvantitativním dotazníkovým výzkumům, zejména pak oblasti výzkumů veřejného mínění. Ľudovít Turčan se v kapitole ‘K empirickým výskumom v dejinách slovenskej sociológie’ zaměřuje systematicky na vývoj slovenské empirické sociologie od jejích počátků v 19. století.

  Editorship of the book. The book describes the development of social research in the territory of today's Czech Republic and Slovakia, with overlapping to other countries of central Europe. The authors of the individual studies present important stages of this research, with an emphasis on developments within sociology, but with the awareness that social research has often developed at the borders of this field or completely outside it. They describe how major surveys were conducted or how research institutions functioned. Dušan Janák's chapter ‘The Development of Empirical Research Methodology in the Early Days of Sociology in Central Europe’ places Czechoslovak (or Czech and Slovak) developments in a broader geographical context. Janák's next chapter introduces the Brno School of Sociology from its beginnings. Tomáš Čížek, in his chapter ‘Searching for the First Researches’, tries to trace the beginnings of empirical social science on Czech territory. Another chapter by the same author, entitled ‘Large Empirical Researches in Czech Sociology and the Prague Sociological School’, shows how this school contributed to the reception of quantitative research methods in Czechoslovak sociology. Martin Vávra, Markéta Škodová and Jakub Zelenka discuss the revival of sociology and especially sociological research in the 1960s and the period of normalisation. In the following chapter, Markéta Škodová and Martin Vávra describe public opinion research in Czechoslovakia with its two beginnings. The research on social stratification conducted by Machonin is generally considered to be a significant achievement of Czechoslovak sociology. Markéta Škodová presents this research in detail in a separate chapter. The importance of private foundations for the development of social research is shown by Marek Skovajsa in the chapter ‘Support of the Rockefeller Foundation for Social Sciences in Interwar Czechoslovakia’. Jan Balon discusses the use of ‘Western’ sociological theories in his chapter ‘Between Science and Reform: western theoretical inspirations for Czechoslovak research in the second half of the 1960s’. Miroslav Tížik devotes his chapter to quantitative questionnaire research, especially in the field of public opinion research. Ľudovít Turčan's chapter ‘Towards empirical research in the history of Slovak sociology’ focuses systematically on the development of Slovak empirical sociology since its beginnings in the 19th century.
  Trvalý link: https://hdl.handle.net/11104/0349517

   
   
Počet záznamů: 1  

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.