Počet záznamů: 1  

Platné přestupkové právo hmotné

 1. 1.
  0483863 - ÚSP 2018 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Bárta, Jan
  Platné přestupkové právo hmotné.
  [Administrative Delicts in Substantial Law.]
  Správní právo. Roč. 50, č. 6 (2017), s. 326-337. ISSN 0139-6005
  Institucionální podpora: RVO:68378122
  Klíčová slova: administrative delicts * menor offenses * historical codification
  Kód oboru RIV: AG - Právní vědy
  Obor OECD: Law

  Článek se zabývá nově přijatou komplexní úpravou přestupků účinnou od 1. 7. 2017. Zabývá se hmotným právem, i když podstatné změny nastaly právě naopak v právu procesním. Podstatnou novinkou v hmotném právu je sjednocení protiprávních jednání do společné kategorie přestupků: Dříve bylo přestupkem výhradně jednání fyzické osoby, zatímco právnické osoby byly postihnutelné za tzv. správní delikty právnických osob. Rozdíl spočíval nikoliv v terminologii, ale v tom, že byla odlišná procesní pravidla – přestupky podléhaly vlastní komplexní procesní úpravě z r. 1990, správní delikty pak správnímu řádu, včetně mnoha partikulárních odchylek. Oceňuje se, že uvedená změna hmotného práva umožnila zavést soubor jednotných procesních pravidel, platných pro osoby fyzické i právnické. Dále se autor vyjadřuje k historickým kodifikacím, které platily v Československu a později v Česku. Ty jsou z let 1852 (což ve skutečnosti byl kodex přestupků trestných soudně, a stranou ponechal tzv. policejní přestupky), a potom jednotlivé kodifikace datované 1950, 1961 a 1990, které už všechny obsahovaly jen delikty postihované správními orgány. Autor je ale toho názoru, že hmotněprávní úprava této oblasti ve skutečnosti vykazuje vysoký stupeň konzistentnosti svého vývoje za sledované údobí dějin.

  The article deals with the recently enacted new comprehensive legislation pertaining to administrative delicts, as in effect from July 1, 2017. The approach is focused at the substantial law, though the really important changes are to be noted in procedural law. In substantial law, the essential novelty is the unification of administrative offenses into a single category, the “contravention”: Formerly, a contravention had been exclusively one committed by a physical person, while a legal entity was liable for so-called administrative delicts. The difference consisted not in terminology, but in the fact that the corresponding procedure was split always subject to either the former comprehensive legislation on contraventions from 1990, or to the Administrative Code with several and very particular rules regarding offenses of legal entities. It is considered an asset that the mentioned change in substantial law makes it possible to introduce a unified set of procedural rules, applicable to both physical persons, and legal entities. The author further comments on historical codifications on minor offenses which were the law in Czechoslovakia, and later Czechia. These date from 1852 (which in fact had been a code of contraventions subject to court procedure, while the so-called Police Delicts were left apart), and thereafter the respektive codifications of 1950, 1961, and 1990, all of which enacted only contraventions subject to administrative authority. The author however supports that substantial legislation in this field in fact manifests a high degree of consistent development over the historical period in consideration.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0279024
   
Počet záznamů: 1