Počet záznamů: 1  

Pozdně paleolitické a mezolitické osídlení Šumavy: možnosti výzkumu, datování a interpretace

 1. 1.
  0536158 - ARÚ 2021 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Kapustka, Katarína - Eigner, J. - Parkman, M. - Řezáč, M. - Přichystal, A. - Pokorný, P. - Lisá, Lenka - Ptáková, M. - Světlík, Ivo - Kočárová, R. - Metlička, M. - Koštová, Nikola
  Pozdně paleolitické a mezolitické osídlení Šumavy: možnosti výzkumu, datování a interpretace.
  [Late Palaeolithic and Mesolithic settlement of Šumava: the possibilities of research, dating and interpretation.]
  Památky archeologické. Roč. 111, prosinec (2020), s. 5-59. ISSN 0031-0506
  Grant CEP: GA MŠMT EF16_019/0000728
  Institucionální podpora: RVO:67985912 ; RVO:67985831 ; RVO:61389005
  Klíčová slova: Late Palaeolithic * Mesolithic * lithics * mountain settlement * subsistence strategy * Šumava (Bohemian Forest)
  Obor OECD: Archaeology; Environmental sciences (social aspects to be 5.7) (GLU-S); Analytical chemistry (UJF-V)
  Způsob publikování: Open access
  https://www.arup.cas.cz/wp-content/uploads/2019/11/PA_2020_01.pdf

  Hlavním cílem textu je prezentace poznatků o nově nalezených lokalitách v horském prostředí Šumavy. Během terénní části výzkumu v letech 2011–2019 bylo zjištěno 30 nových nalezišť, které je možné chronologicky zařadit do období pozdního paleolitu a mezolitu. Výzkum pravěkého osídlení horských oblastí Čech zůstával dlouho opomíjeným tématem. Přítomnost lovců-sběračů v horách v mezolitu dokládaly ojedinělé nálezy z Krušných hor a mnohem početnější z jihočeské části Šumavy. Tato studie prezentuje výsledky výzkumu, který probíhal ve třech vytipovaných oblastech, a to v povodí Roklanského potoka, horní Vltavy a Křemelné. Ukazuje se, že síť lokalit je v tomto prostoru poměrně hustá. Vzácně jsou doložena místa s pozůstatky intaktních situací, avšak chronologické zařazení většiny nalezišť se opírá pouze o různě početné soubory štípané industrie. Vzhledem ke zlomkovitosti získaného materiálu věnujeme prostor diskusi nad tím, do jaké míry je možné výsledky prospekce zasadit do širšího kontextu středoevropského mezolitického osídlení a předkládáme další úvahy o hustotě, charakteru a struktuře osídlení středoevropských pohoří.

  The main objective of the article is to present knowledge of newly discovered sites in the mountainous environment of Šumava (Bohemian Forest). The fieldwork in 2011–2019 identified a total of 30 new sites that can be dated to the Late Palaeolithic and Mesolithic periods. The research of prehistoric settlement of the mountainous regions of Bohemia remained a neglected topic for many years. The presence of hunters-gatherers in the mountains in the Mesolithic was documented by isolated finds from the Ore Mountains and a far greater number from Šumava in south Bohemia. This study presents the result of research conducted in three identified locations: in the floodplains of the Roklanský Stream, the Upper Vltava (Moldau) and the Křemelná Stream. The article documents that the network of sites in this space is relatively dense. Although remnants of intact situations are documented in rare cases, the dating of the majority of sites is based solely on lithic assemblages of varying size. Due to the fragmented condition of the obtained material, we discuss the extent to which it is possible to set the survey results in the broader context of central European Mesolithic settlement and present additional thoughts on the density, character and structure of the settlement of central European mountain ranges.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0314117

   
   
Počet záznamů: 1  

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.