Počet záznamů: 1  

Archeologický výzkum na mezolitické lokalitě Švarcenberk 7, sondy 2 a 4/06

 1. 1.
  0523790 - ARÚB 2020 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Šída, Petr - Pokorný, P. - Ptáková, M.
  Archeologický výzkum na mezolitické lokalitě Švarcenberk 7, sondy 2 a 4/06.
  [Archaeological investigations at the Mesolithic site of Švarcenberk 7, trenches 2 and 4/06.]
  Archeologické výzkumy v jižních Čechách. Roč. 32, prosinec (2019), s. 29-57. ISSN 0231-8237
  Institucionální podpora: RVO:68081758
  Klíčová slova: Švarcenberk Lake * Mesolithic * hearth * chipped stone industry * pollen analysis
  Obor OECD: Archaeology
  Způsob publikování: Pouze metadata

  V roce 2006 pokračoval záchranný výzkum lokality číslo 7 na břehu zaniklého jezera Švarcenberk (k. ú. Ponědrážka). Sondy 2/06 a 4/06 vytvořily příčný řez podél jámy pískovny jižním směrem od sondy 2/05, a prozkoumaly plochu 5 m2. V severní polovině bylo objeveno unikátní zahloubené ohniště s komplexní výplní. Celá plocha sond poskytla 49 kusů mezolitické štípané industrie a 2 kusy pozdně paleolitické industrie. Jižní prozkoumaná část lokality se významně liší od prostoru sondy 2/05 jak počtem a charakterem industrie, tak charakterem zahloubených objektů. Zdá se, že tento prostor složil jako prostor, ve kterém byla ve velkém připravována potrava pražením v jámových objektech. Tomu odpovídá malá četnost i charakter objektů.

  In 2006, rescue excavations at site no. 7 on the shores of former Švarcenberk Lake (cadastral area of Ponědrážka) continued. Trenches 2/06 a 4/06 formed a cross-section leading along the sand pit, to the south of trench 2/05, and investigated an area of 5 m2. In its northern half, a unique sunken hearth with a complex fill was discovered. The whole area yielded 49 chipped stone implements of Mesolithic and 2 implements of presumed Late Palaeolithic date. The southern part of the investigated site is significantly different from the area of trench 2/05, both with regard to the number and nature of chipped stone implements, and to the nature of sunken-floored features. It seems that this area was used for the preparation of food through roasting in pit-shaped features at a large scale. This assumption is also in accordance with the low frequency of stone implements and the nature of features.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0308083

   
   
Počet záznamů: 1