Počet záznamů: 1  

Sunt libri mei... : knihy ve výchovném procesu novověkého čtenáře

 1. 1.
  0505375 - FLU-F 2020 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
  Balík, Vojtěch
  Úloha knihy ve všenápravném projektu Jana Amose Komenského.
  [The role of the book in Jan Amos Comenius’s concept of universal improvement of human affairs.]
  Sunt libri mei. : knihy ve výchovném procesu novověkého čtenáře. Brno: Moravská zemská knihovna, 2018 - (Heilandová, L.; Pavelková, J.), s. 7-17. ISBN 978-80-7051-262-3
  Institucionální podpora: RVO:67985955
  Klíčová slova: J. A. Comenius * universal improvement of society * book printing * reading * regulation of the book printing
  Kód oboru RIV: AJ - Písemnictví, masmédia, audiovize
  Obor OECD: Media and socio-cultural communication

  Komenský často oceňuje význam knihtisku pro rozvoj společnosti, zároveň však varuje před hrozbami plynoucími z enormní nadprodukce knih, které tak místo znalostí a „moudrosti“ produkují chaos, zasévají nejistotu a svár, a tak se stávají překážkou vědění, míru a moudrosti. Aby se stal knihtisk účinným nástrojem nápravy „věcí lidských“, má být podroben autoritativní, primárně „učené“ paternalistické regulaci. Ideálem je mu „jedna kniha“, shrnující jádro veškeré moudrosti dosud v tisících knih rozptýlené.

  Comenius often appreciates the importance of book printing for the development of society, but at the same time warns against the threats of enormous overproduction of books, which, instead of knowledge and “wisdom” produce chaos, sow uncertainty and contention, thus becoming an obstacle to knowledge, peace and wisdom. To make book printing an effective remedy of “human things”, it is supposed to be subjected to authoritative, primarily “learned” paternalistic regulation. The ideal is “one book”, summing up the core of all wisdom so far scattered in thousands of books.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0296819