Počet záznamů: 1  

Kalivodův zápas o marxismus bez pověr a iluzí

 1. 1.
  0486035 - FLÚ 2018 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Zumr, Josef
  Kalivodův zápas o marxismus bez pověr a iluzí.
  [Kalivoda's struggle for a Marxism free of superstitions and illusions.]
  Filosofický časopis. Roč. 60, mimořádné číslo 2 (2012), s. 259-267. ISSN 0015-1831
  Institucionální podpora: RVO:67985955
  Klíčová slova: Robert Kalivoda * Marxism * Hussite movement * Karl Marx * Sigmund Freud
  Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology

  Studie je věnována odkazu českého filosofa Roberta Kalivody (1923-1989). Autor nejdříve hodnotí Kalivodův přínos k porozumění klíčovému období českých dějin - husitskému hnutí. Analýzou ekonomických a ideologických poměrů ve 14. a 15. století Kalivoda ukazuje, že husitské hnutí bylo první ranně buržoazní evropská revoluce, která přivodila zásadní změny ve struktuře feudální společnosti oslabením ekonomického a ideového potenciálu cítkve, do té doby základní složky společenského řádu. Z filosofického pohledu hnutí vytvořilo z prvků středověkého filosofického realismu a z názorů různých heretických skupin ideologii emancipace, a tím předjalo myšlenky pozdějších revolučních hnutí. Druhá část studie popisuje Kalivodovu koncepci estetické funkce založené na názorech Jana Mukařovského a promýšlí její důsledky pro humanizaci společnosti. Dále studie analýzuje Kalivodovo pojetí tzv. antropologické konstanty jako nejhlubší vrstvy lidské existence. Kalivoda vychází z Marxovy koncepce dialektického vztahu mezi hladem a sexem a z jejich vlivu na fungování společnosti. Autor kritizuje Freudovu koncepci, podle níž sublimace sexuálního instinktu do sféry nad-Já má pouze agresivní a represivní charakter, a ukazuje, že zahrnuje také neagresivní sublimaci, která zvláště ve formě revolučních aktivit má pozitivní vliv na společenský vývoj.

  The study is devoted to the philosophical bequest of the Czech philosopher Robert Kalivoda (1923-1089). Author fist evaluates his contribution to understanding a key period of Czech history, the Hussite movement. By analysing economic and ideological conditions in the 14th and 15th centuries Kalivoda shows, that the Hussite movement was the first European early bourgeois revolution, bringing about fundamental changes in the structure of feudal society by paralysing the economic and philosophic potential of the Church as a fundamental component of the social order. Philosophically the movement created, out of elements of mediaeval philosophic realism and of the views of various heretical groups, an ideology of emancipation, anticipating ideas of later revolutionary movements. The second part of the study develops Kalivoda's conception of the aesthetic function, starting from the conceptions of Jan Mukarovsky, and thinks through its consequences for the humanisation of humans and society. Subsequently, the study analyses Kalivoda's view of the so-called anthropological constant as the deepest layer of human existence and of its make up. Kalivoda starts from Marx's conception of a dialectical relation between hunger and sex and from their influence on the functioning of society. The author takes issue with Sigmund Freud's conception according to which the sublimation of sexual instinct into the sphere of the “Higher I” (“Uber-ich”) has solely an aggressive and repressive character and shows, that it involves non-aggressive sublimation as well, which - especially in the form of revolutionary activities - has a positive influence on social development.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0280983

   
   
Počet záznamů: 1  

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.