Počet záznamů: 1  

Chodovo, Kouto, Choboto. K přechodu toponym od maskulina k neutru

 1. 1.
  0477036 - UJC-A 2018 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Štěpán, Pavel
  Chodovo, Kouto, Choboto. K přechodu toponym od maskulina k neutru.
  [Chodovo, Kouto, Choboto. On the transition of toponyms from masculine to neuter.]
  Naše řeč. Roč. 100, č. 3 (2017), s. 148-158. ISSN 0027-8203
  Institucionální podpora: RVO:68378092
  Klíčová slova: toponyms * morphology * parasystem * change of grammatical gender * dialects
  Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
  Obor OECD: Linguistics

  Článek se zabývá českými toponymy s koncovkou středního rodu -o, která se vyskytují téměř výhradně v jihozápadních Čechách. Tyto podoby středního rody jsou zpravidla považovány za (většinou neoficiální) varianty jmen rodu mužského. Tyto formy jsou doloženy jak v pomístních (nejčastěji pozemkových) jménech, tak ve jménech místních. Zvláště materiál místních jmen je velmi bohatý, zahrnuje neoficiální varianty toponym a jejich historické doklady (některé historické doklady jsou velmi staré, vyskytují se již od 12. století). Areál výskytu toponym tohoto typu je porovnán s nářečním areálem nesklonné formy posesivních adjektiv na -ovo v jihozápadních Čechách, shoda těchto dvou areálů je velmi nápadná a sotva může být náhodná. Podle autorovy hypotézy započal příklon toponym končících na -ov a -ín k podobě neutra (-ovo, -íno) již v době, kdy původní posesivní funkce jmen a jejich souvislost s posesivními adjektivy byla ještě patrná. Na základě toponymických důkazů se jeví jako pravděpodobné, že jihozápadočeská ustrnulá adjektiva na -ovo, -íno představují velmi starý nářeční jev, jehož kořeny sahají až do 12. století.

  The article deals with Czech toponyms with the neuter ending -o, occurring almost exclusively in Southwest Bohemia. These neuter forms are regarded as (mostly unofficial) variants of masculine names. These forms are attested both in non-settlement names (mostly field names) and settlement names. Especially the settlement names data are rather rich, they include unofficial variants of toponyms and their historical records (some of the historical records are very old, beginning as early as in the 12th century). The area of occurrence of toponyms of this type has been compared to the dialectal area of the indeclinable form of possessive adjectives ending in -ovo found in Southwest Bohemia, the correspondence of these two areas is striking and can hardly be coincidental. According to the author’s hypothesis, the change of the toponyms ending in -ov and -ín to -ovo and -ino started in the historical period in which the original possessive function of the names and their connection with possessive adjectives was still transparent. Based on the toponymic evidence, it seems that the Southwest Bohemian dialectal phenomenon of possessive adjectives ending in -ovo must be extremely old, reaching as far back as the 12th century.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0273682