Počet záznamů: 1

Otřesy v ostravsko - karvinském revíru

 1. 1.
  0476944 - UGN-S 2018 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
  Ptáček, Jiří - Koníček, Petr - Holečko, J. - Przeczek, A. - Waclawik, Petr - Pavelek, Z. - Macura, M. - Kajzar, Vlastimil - Kukutsch, Radovan
  Otřesy v ostravsko - karvinském revíru.
  [Rockbursts in Ostrava Karviná Coalfield.]
  1. - Ostrava: Ústav geoniky AV ČR, 2017. 147 s. ISBN 978-80-86407-67-8
  Institucionální podpora: RVO:68145535
  Klíčová slova: rockburst * mining * coalfield * Ostrava - Karviná Region * Upper Silesian Coal Basin (USCB)
  Kód oboru RIV: DH - Báňský průmysl vč. těžby a zpracování uhlí

  Fenomén otřes provází hornictví v české části hornoslezské kamenouhelné pánve (ČHP), ostatně, stejně jako v jeho polské části, od počátku minulého století a problematika výskytu otřesů je aktuální i v současnosti v karvinské části ostravsko-karvninského souvrství. Důlní otřesy jsou jedním z nejzávažnějších nebezpečí hornické práce. Vznikají jako následek uvolnění napětí v horninovém masivu při překročení mezních napěťo-deformačních stavů. Objektivní příčinou jejich vzniku jsou jednak specifické geologické vlastnosti horninového masivu a jednak hornická činnost, která narušuje jeho primární napěťový stav. V ČHP jsou záznamy o otřesech již z počátku minulého století a od té doby jich bylo zaznamenáno více než 450 o různé intenzitě. Studiu důlních otřesů a příčin jejich vzniku se věnovalo a věnuje mnoho odborníků již od doby jejich prvních výskytů na počátku minulého století. Přesto řada aspektů, zejména vlivu geologických vlastností na nebezpečí vzniku otřesů, není dosud beze zbytku vysvětleno. Názory na vlivy jednotlivých geologických faktorů a jejich význam pro nebezpečí vzniku důlních otřesů se vyvíjely s rozvojem poznání jejich zákonitostí i se získáváním zkušeností z důlního provozu.

  The phenomenon of rocbursts has accompanied mining in the Czech part of the Upper Silesian Coal Basin (USCB), just as it has in the Polish part, since the beginning of the last century, and its consequences remain pertinent today in the Karviná part of the Ostrava-Karviná Revir (conventional term for Czech part of the USCB, hereinafter referred to as OKR), where the basal seams of the Karviná Formation are extracted. Rockbursts are one of the most serious hazards in mining. They arise as a result of releasing stress in the rock mass in excess of its ultimate tensile strength. Demonstrable causes are both specific geological characteristics of the rock mass and mining activity that disrupts the primary stress condition. In the Czech part of the USCB, there are records of rockbursts dating back to as early as last century. Since then, 450 such cases of rockbursts of varying intensity have been recorded. Many experts have studied rockbursts and their causes since the time of their first occurence early last century. Neverheless, a number of aspects, especially the impact of geological characteristics, on the risk of rockbursts have not yet been fully explained. Opinions on the effects of various geological factors and their significance for the risk of rockbursts have evolved with the development of knowledge of their natural relations and using experience gained from mining operations.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0273349