Počet záznamů: 1  

K postavení Vratislavi v českých korunních zemích v pozdním středověku

 1. 1. 0476017 - FLU-F 2018 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Čapský, Martin
  K postavení Vratislavi v českých korunních zemích v pozdním středověku.
  [On the Status of Wroclaw in the Czech Crown Lands in the Late Middle Ages.]
  Český časopis historický. Roč. 115, č. 2 (2017), s. 346-383. ISSN 0862-6111
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GBP405/12/G148
  Institucionální podpora: RVO:67985955
  Klíčová slova: political communication * the Late Middle Ages * Lands of the Bohemian Crown * Prague * Wroclaw/Vratislav/Breslau
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny
  Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)

  Předložená studie sleduje reflexi Prahy jako „hlavy království“ v pozdně středověkých korunních zemích a otázku zda slezská Vratislav aspirovala na převzetí této role v souvislosti s protihusitskou politikou krále Zikmunda Lucemburského. Zohledněny jsou podmínky formování předního postavení Prahy v rámci Čech a Vratislavi v rámci slezských knížectví, role politické komunikace při formování představ o „první“ či „druhé hlavě království“ a význam tohoto konstruktu v zápase o participaci na politickém rozhodování v příslušných zemích Koruny české. Autor dochází k závěru, že vratislavská městská reprezentace využívala poukazování na přední postavení Prahy k legitimizaci svých aspirací v transformujícím se mocenském prostoru pozdně středověkých slezských knížectví.

  The presented study follows reflections of Prague as “Head of the Kingdom” in the late medieval Lands of the Bohemian Crown and the question whether the Silesian city of Wrocław (Vratislav, Breslau) aspired to take over this role in connection with the anti-Hussite policy of King Sigismund of Luxembourg. Attention is paid to the conditions establishing the leading position of Prague within Bohemia and that of Wrocław within the framework of the Duchies of Silesia. To the role of political communication when forming concepts on the “first” or “second head of the Kingdom” and the importance of this construct in struggles to participate in political decision-making in the respective Lands of the Bohemian Crown. The author reaches the conclusion that the Wrocław municipal representatives utilised references to the leading position of Prague in order to legitimize their own aspirations in the transforming power bloc of the late medieval Duchies of Silesia.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0272600