Počet záznamů: 1  

Teritoriální příznakovost formantů v anoikonymii

 1. 1.
  0472338 - UJC-A 2017 RIV SK cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Štěpán, Pavel
  Teritoriální příznakovost formantů v anoikonymii.
  [Territorial Markedness of Formants in Anoikonyms.]
  Prirodzený vývin jazyka a jazykové kontakty. Bratislava: Veda, 2015 - (Balleková, K.; Králik, Ľ.; Múcsková, G.), s. 322-330. Jazykovedné štúdie, 32. ISBN 978-80-224-1494-4.
  [Prirodzený vývin jazyka a jazykové kontakty. Častá-Papiernička (SK), 22.04.2014-23.04.2014]
  Grant CEP: GA ČR GPP406/12/P600
  Institucionální podpora: RVO:68378092
  Klíčová slova: minor place names * onomastics * geolinguistics * formants * territorial markedness
  Kód oboru RIV: AI - Jazykověda

  Příspěvek se zabývá územními specifiky formantů v pomístních jménech z území Čech. Výrazné areály mohou být vytvářeny jak výrazně příznakovými, periferními (parasystémovými) formanty, tak produktivními formanty nevykazujícími v apelativní sféře jazyka jakoukoli regionální příznakovost. Pro ilustraci jsou dva rozdílné anoikonymické areály porovnány s odpovídajícími areály apelativními. Dále se ukazuje, že časté shody svazku izoglos s anoikonymickými areály, v minulosti prokázané na Moravě a ve Slezsku, jsou všeobecným a pravidelným jevem.

  The paper deals with geographic specificities of formants in minor place names from the territory of Bohemia. Distinctive anoikonymic areas can be formed by strongly marked, peripheral (parasystemic) formants, as well as by productive formants not displaying any regional markedness in the appellative language sphere. As an illustration, two different cases of anoikonymic areas have been compared to the corresponding common-noun areas. It has been also shown that the frequent correspondence of the isogloss bunches to anoikonymic areas, previously proved for the territory of Moravia and Silesia, is quite general and regular.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0269862