Počet záznamů: 1  

Toponyma. Kulturní dědictví a paměť míst

 1. 1.
  0472331 - ÚJČ 2017 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
  Štěpán, Pavel
  Pomístní jména a paměť.
  [Anoikonyms and Memory.]
  Toponyma. Kulturní dědictví a paměť míst. Ostrava: Ostravská univerzita, 2016 - (David, J.), s. 100-114. ISBN 978-80-7464-843-4
  Institucionální podpora: RVO:68378092
  Klíčová slova: Bohemia * landscape * memory * anoikonyms * onomastics
  Kód oboru RIV: AI - Jazykověda

  Kapitola se zabývá problematikou paměti v souvislosti s pomístními jmény. Zaměřuje se na tři tematické okruhy. Nejprve se soustřeďuje na paměť krajiny vyjádřenou a uchovávanou anoikonymy. Pozornost je věnována odrazu paměti krajiny v motivaci pomístních jmen: jednotlivá anoikonyma svědčí nejčastěji o někdejší existenci vodních objektů, rostlinného porostu nebo již zaniklých staveb. Analyzováno je v této souvislosti i jedno konkrétní pozoruhodné pomístní jméno, a to anoikonymum Tramtárie/Trantárie, které odráží dřívější charakter krajiny v oblasti soutoku Labe a Vltavy na Mělnicku. Kromě motivace jednotlivých toponym je však zkoumána i jejich formální stránka, která rovněž může svědčit o proměnách krajiny. Další část příspěvku je zaměřena na paměť jazykovou, tj. svědectví pomístních jmen o archaických nebo již zcela zaniklých jazykových formách. Pozornost je věnována rovině lexikální, a především pak rovině slovotvorné/názvotvorné. Závěrečná část si všímá zcela odlišného druhu paměti, a to paměti pamětníků, díky nimž se podařilo zaznamenat (a tedy na poslední chvíli „zachránit“) mizející pomístní jména, často včetně důležitých údajů o pojmenovaných objektech, bez kterých by jednoznačný výklad daných anoikonym nebyl možný.

  The chapter deals with the issue of memory in relation to anoikonyms. It focuses on three thematic areas. At first, it concentrates on landscape memory as it is expressed and conserved by anoikonyms. Attention is paid to a reflection of landscape memory in the motivations of anoikonyms: individual anoikonyms testify to the former existence of waters, vegetation, or vanished buildings. Within this, a particular analysis is devoted to the interesting anoikonym of Tramtárie/Trantárie, which reflects the earlier character of the landscape in the confluence of the Labe and Vltava rivers in the Mělník region. Besides the motivation of individual toponyms, attention is also paid to their forms, which may also testify to landscape metamorphoses. The following part of the chapter is focused on language memory, i.e. to the testimony of anoikonyms concerning archaic or completely vanished linguistic forms. Attention is paid to lexis, and word- and name-formation. The final part takes into account a completely different type of memory, to wit the memory of witnesses, who have been mainly responsible for recording – and, as it were for the last minute saving – of vanishing anoikonyms. They have often provided important data on named objects without which unambiguous interpretations of the anoikonyms would not be possible
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0269863

   
   
Počet záznamů: 1  

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.