Počet záznamů: 1  

Hydronymum Labe a jeho derivační potenciál v toponymii Čech

 1. 1.
  0472166 - UJC-A 2017 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Štěpán, Pavel
  Hydronymum Labe a jeho derivační potenciál v toponymii Čech.
  [The Hydronym Labe and Its Derivational Potential in the Toponymy of Bohemia.]
  Acta onomastica. Roč. 55, č. 1 (2016), s. 297-304. ISSN 1211-4413
  Grant CEP: GA ČR GPP406/12/P600
  Institucionální podpora: RVO:68378092
  Klíčová slova: onomastics * hydronymy * toponymy * Labe * Czech toponymic system
  Kód oboru RIV: AI - Jazykověda

  Příspěvek se zabývá specifiky hydronyma Labe v českém toponymickém systému s důrazem na jeho potenciál při derivaci toponym, zvláště pak anoikonym, ale také na jeho výskyt v předložkových a víceslovných jménech. Ukazuje se, že využití tohoto hydronyma při tvoření toponym se výrazně odlišuje od ostatních hydronym, jejichž využití je velmi omezené. Toponyma vyjadřující vztah k ostatním řekám obvykle vycházejí z apelativ řeka nebo voda (pouze zřídka z jednotlivých hydronym), zatímco k řece Labi se tato apelativa v české toponymii nikdy nevztahují. Některé afixy užívané pro odvozování toponym od hydronyma Labe nejsou jinak pro tvoření toponym od toponymických základů vůbec doložena. Tato zjištění vedou k závěru, že hydronymum Labe v českém toponymickém systému funguje spíše podobně jako apelativum.

  The paper is focused on the specificity of the hydronym Labe in Czech toponymical system, investigating especially its role in derivation of toponyms (most often anoikonyms), but also its occurrence in prepositional and multiple-word names. It becomes obvious that the use of this hydronym in creation of toponyms differs substantially from other hydronyms, whose use is very limited. The toponyms referring to other rivers most often derive from the common nouns řeka ‘river’ or voda ‘water’ (only rarely from the particular hydronym), whereas these common nouns never refer to the river Labe in Czech toponymy. Furthermore, some affixes used for deriving toponyms from the hydronym Labe are otherwise not used for the creation of toponyms from toponymical bases. These findings result into the conclusion that the hydronym Labe functions similarly to a common noun in the Czech toponymical system.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0269587