Počet záznamů: 1  

K těžbě stříbra na Horách Vrbických v 16. století

 1. 1.
  0470452 - ARÚB 2017 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Doležel, Jiří
  K těžbě stříbra na Horách Vrbických v 16. století.
  [Silver mining in the Vrbické Hory area in the 16th century.]
  Přehled výzkumů. Roč. 57, č. 2 (2016), s. 197-249. ISSN 1211-7250
  Grant CEP: GA MK(CZ) DF13P01OVV005
  Klíčová slova: Silver mining * Bohemia * Czech-Moravian Highlands * 16th century * mining and processing complex
  Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
  http://prehled-vyzkumu.arub.avcr.cz/miranda2/export/sitesavcr/arub-prehled-vyzkumu/prehled-cisel-a-clanku/prehled-vydanych-cisel/files/PV-57_2_studie-5.pdf

  Areál těžby a zpracování stříbra na Vrbických Horách 9,5 km SSZ od Světlé nad Sázavou náležel mezi nejvýznamnější časně novověké důlní lokality na Českomoravské vrchovině. Ložisko, exploatované ve dvou etapách od roku 1547 do počátku devadesátých let 16. století, poskytlo řádově několik set kilogramů drahého kovu. Dobývky, jdoucí do hloubky cca 80 m, probíhaly na třech stěžejních žilných pásmech, odvodňovaných částečně dědičnými štolami, s dalšími prospekčními pracemi v okolí. Vytěžené rudy byly hutněny přímo na místě, úpravnické a hutní provozy mohly využít energii soustavy vodních nádrží na nejbližších vodotečích, při dolech vznikly dvě hornické osady. Těžbu financovali četní investoři z Čech a Německa (měšťané, šlechtici, úředníci, důlní a mincovní odborníci). Významné bylo ale i angažmá jednotlivých pozemkových vrchností: mezi často se střídající vlastníky pozemků s doly náležel panovník, říšská knížata, vyšší i nižší šlechta, zbohatlí měšťané. Dolování však komplikovala poloha na hranicích hned několika panství a zásahy jejich držitelů, neshody mezi těžaři i trvalé problémy s odvodněním. Studie na základě nově provedené terénní prospekce a revize dostupných písemných pramenů resumuje dosavadní poznatky a upozorňuje na možnosti dalšího poznání.

  The silver mining and processing complex in the Vrbické Hory area, 9.5 km NNW of Světlá nad Sázavou was one of the most important early modern period mining sites in the Czech-Moravian Highlands. The deposit, mined in two stages from 1547 to the early 1590s, provided several hundred kilograms of the precious metal. The stopes, which extended to a depth of approx. 80 m, ran along three principal vein zones, partly drained through hereditary adits, with further prospecting work in the area. The mined ore was smelted on site; mineral processing and metallurgical plants
  could take advantage of the energy system of the reservoirs on the nearby watercourses, and two mining settlements appeared by the mines. The mining was funded by numerous investors from Bohemia and Germany (burghers, nobles, officials, mining and coin experts). However, there was also significant involvement on the part of the landed nobility: the frequently alternating owners of the land on which mines were situated included the ruler, imperial princes, higher- and lower-ranking nobles and wealthy burghers. However, mining was complicated by the area’s position on
  the boundaries of several estates and interference from landowners, disagreements amongst miners and persistent drainage problems. This study, based on the latest field prospecting surveys and revision of the available written sources summarises our existing knowledge and highlights the potential for further research.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0268089

   
   
Počet záznamů: 1  

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.