Počet záznamů: 1  

John Wyclif, Jan Hus a Martin Luther jako apokalyptičtí proroci

 1. 1.
  0470222 - ÚDU 2017 RIV CZ cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Šárovcová, Martina
  John Wyclif, Jan Hus a Martin Luther jako apokalyptičtí proroci.
  [John Wyclif, Jan Hus and Martin Luther as apocalyptic prophets.]
  Jan Hus 1415 a 600 let poté. Tábor: Husitské muzeum, 2015 - (Smrčka, J.; Vybíral, Z.), s. 243-261. Husitský Tábor, Supplementum 4. ISBN 978-80-87516-23-2.
  [Mezinárodní husitologické sympozium /7./. Tábor (CZ), 23.06.2015-25.06.2015]
  Institucionální podpora: RVO:68378033
  Klíčová slova: music manuscripts * Utraquism * Bohemian Reformation * Jan Hus * early modern illuminated manuscripts * portrait of reformers * apocalypticism * apocalyptic eschatology
  Kód oboru RIV: AL - Umění, architektura, kulturní dědictví

  Iluminované hudební rukopisy, které vznikaly v Čechách a na Moravě v 16. století pro utrakvistická literátská bratrstva, představují početný soubor dochovaných předbělohorských artefaktů. K pravidelně iluminovaným incipitům těchto rukopisů patřil i introitus ke svátku českých mučedníků Jana Husa a Jeronýma Pražského. Několik iluminací ze třetí čtvrtiny 16. století reprezentuje unikátně doloženou ikonografii Jana Husa. Uspořádáním a výběrem námětů se k těmto rukopisům řadí i první díl Malostranského graduálu z let 1569 až 1572 (Praha, Národní knihovna, sign. XVII A 3), kde byly v borduře kompozičně propojeny postavy Jana Viklefa křesajícího jiskru, Jana Husa zapalujícího snítkou svíčku a Martina Luthera s pozvednutou planoucí pochodní. S ohledem na jiné méně známé literární a vizuální varianty motivu rozžíhání světla je námět interpretován ve shodě s výkladem biblických veršů 11. kapitoly novozákonní Apokalypsy o povolání dvou svědků a proroků na počátku konce světa (Zj 11, 3–4). Postavy Jana Viklefa, Jana Husa a Martina Luthera lze interpretovat v eschatologických souvislostech očekávání druhého příchodu Krista jako apokalyptické proroky povolané Bohem a svědky (evangelické) pravdy, kteří přinášejí světlo do temnoty posledního času.

  Illuminated music manuscripts created in 16th century Bohemia and Moravia for Utraquist literary brotherhoods represent a relatively rich collection of artefacts from the period before the Battle of White Mountain. The commonly illuminated incipits of these manuscripts also included introits dedicated to the feast of the Bohemian martyrs Jan Hus and Jerome of Prague. Several illuminations dating from the third quarter of the 16th century represent a richly documented iconography of Jan Hus. The first volume of the "Lesser Town Gradual" from the years 1569-1572 (Prague, National Library, sign. XVII A 3) also belongs to these manuscripts, due to its arrangement and selection of topics. Depicted in its bordure is John Wyclif striking a spark, Jan Hus lighting a candle with a twig and Martin Luther with a shining torch. With regard to the other lesser known literary and visual variants of the motifs of kindling light, the topic is interpreted in accordance with the interpretation of biblical verses in Chapter 11 of the New Testament´s Apocalypse about the calling of two witnesses and prophets at the beginning of the end of the world (The Book of Revelations 11, 3-4). The figures of John Wyclif, Jan Hus and Martin Luther can be interpreted in eschatological contexts of awaiting the second advent of Christ as apocalyptic prophets called by God and witnesses to the (Evangelical) truth who are bringing light to the darkness of the last time.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0267928

   
   
Počet záznamů: 1  

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.