Počet záznamů: 1  

Časně eneolitické ohrazení ve Vliněvsi. Příspěvek k povaze kontaktu mezi jordanovskou a michelsberskou kulturou v Čechách

 1. 1.
  0468922 - ARÚ 2017 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Dobeš, Miroslav - Stránská, Petra - Křivánek, Roman - Limburský, Petr
  Časně eneolitické ohrazení ve Vliněvsi. Příspěvek k povaze kontaktu mezi jordanovskou a michelsberskou kulturou v Čechách.
  [A Proto-Eneolithic enclosure in Vliněves. On the nature of contact between the Jordanów and Michelsberg cultures in Bohemia.]
  Památky archeologické. Roč. 107, prosinec (2016), s. 51-115. ISSN 0031-0506
  Institucionální podpora: RVO:67985912
  Klíčová slova: Bohemia * Proto-Eneolithic * Jordanów culture * Michelsberg culture * settlement * ditch
  Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie

  Dlouhodobý a rozsáhlý záchranný výzkum v pískovně ve Vliněvsi zachytil kromě jiného též osídlení z časného eneolitu (ca 41. století př. Kr.). Evidovány byly celkem čtyři sídlištní objekty, početné intruze a zejména přerušovaný příkop, zkoumaný v úplnosti v délce 130 m. Zmíněné čtyři sídlištní objekty poskytly keramiku mladší jordanovské kultury, provázenou ojediněle tvary michelsberské kultury. Stejná keramika byla registrována i v příkopu. Přesvědčivost chronologického ukotvení primární funkce příkopu v hranicích uvedeného intervalu umocňují význačné nálezy z jeho dna, ať již jde o téměř celé nádoby či radiouhlíkově datované lidské pohřby. Ovšem podle nálezů k definitivnímu zanesení (zaházení) příkopu došlo zřejmě až ke konci českého eneolitu (tj. někdy v průběhu 3. tisíciletí př. Kr.).

  The long-term and extensive rescue excavation in the sand quarry in Vliněves documented, among other things, occupation from the Proto-Eneolithic period dating to approximately 4100 BC. A total of four settlement features, numerous intrusions and, above all, an interrupted ditch, 130 m of which was investigated, were recorded. The four settlement features contained Late Jordanów culture pottery, accompanied by sporadic Michelsberg culture vessel forms. The same pottery was recorded in the ditch. The accuracy of the dating of the primary function of the ditch within the given interval is enhanced by important finds from its bottom, including nearly complete vessels, and the radiocarbon dating of human burials. However, the finds indicate that the definitive filling of the ditch occurred only at the very end of the Bohemian Eneolithic, i.e. during the course of the third millennium BC.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0266730

   
   
Počet záznamů: 1  

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.