Počet záznamů: 1  

Jordanovská kultura na východě Čech

 1. 1.
  0468918 - ARÚ 2017 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Zápotocký, Milan
  Jordanovská kultura na východě Čech.
  [The Jordanów culture in eastern Bohemia.]
  Památky archeologické. Roč. 107, prosinec (2016), s. 5-49. ISSN 0031-0506
  Institucionální podpora: RVO:67985912
  Klíčová slova: East Bohemia * Early Eneolithic * Jordanów culture * settlement structure * periodisation * copper industry
  Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie

  Práce informuje o časně eneolitické jordanovské kultuře (JK) ve východní části Čech. Analýza sídlištních souborů z cihelny v Úhřeticích (Úhřetice) a několika dalších lokalit ukázala, že keramika staršího stupně JK má ve východní části Čech odlišný ráz oproti keramice ze západní části středních a ze severozápadních Čech. Z tohoto hlediska lze českou skupinu JK v tomto období dělit na dvě facie. Pro východní facii je charakteristická častá aplikace kurvilineárních motivů a technika kanelování. Její ornamentika je blízká stylu předchozího horizontu Střešovice a staršího stupně moravské skupiny JK. Na západě tyto "východní" motivy téměř chybějí, naopak jsou tam běžné motivy, jež východní facie nezná - žebříčky, mřížkované trojúhelníky, rhomby, a technika brázděného vpichu. Obě podskupiny (facie) mají společné motivy klikatek a krokvic skládaných z pásů linií (ty jsou vlastní staršímu stupni všech skupin JK). Předpokládáme, že tato územní bipartice byla důsledkem přirozené regionalizace vývoje JK následujícího po horizontu Střešovice: zatímco v západní části ekumeny vývoj probíhal samostatně (event. s kontakty na poströssenské prostředí Bavorska a západních Čech), regiony na východě formoval užší styk s moravskou a slezskou skupinou JK. Otázkou zůstává nepoměr mezi nálezovým fondem: většina materiálů východní podskupiny spadá do úrovně staršího stupně JK. Nálezy srovnatelné s mladším a pozdním stupněm západní podskupiny na východě prakticky chybějí.

  The article addresses the Early Eneolithic Jordanów culture (JK) in the eastern part of Bohemia. An analysis of settlement assemblages from the brickworks in Úhřetice and several additional sites demonstrated that pottery of the early stages of JK is different in nature in the eastern part of Bohemia compared to pottery from the western part of central and northwest Bohemia. From this perspective it is possible to divide the Bohemian JK population in this period into two subgroups. The eastern subgroup is characterised by the frequent application of curvilinear motifs and the fluting technique. This decoration is similar to the style of the preceding Střešovice horizon and the early stage of the Moravian JK group. In the west these 'eastern' motifs virtually disappear, while on the contrary there are motifs common in the area that are unknown in the eastern subgroup - ladders, cross-hatched triangles, rhombi and the technique of furrowed strokes. Both subgroups have common motifs of zig-zag and chevrons composed of bands of lines (typical for the early stage of all JK groups). It can be assumed that this regional bipartition was the result of the natural regionalisation of JK development following the Střešovice horizon: while development occurred separately in the western part of the settled area (or possibly in contact with the Post-Rössen groups of Bavaria and west Bohemia), regions in the east formed closer ties with the Moravian and Silesian group of JK. The disparity between the find inventories remains unexplained: the majority of materials from the eastern subgroup date to the early stage of JK. Finds in the east that are comparable to the late and final stage of the western subgroup are for the most part lacking.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0266729

   
   
Počet záznamů: 1  

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.