Počet záznamů: 1  

Veřejně přístupné elektronické zdroje ke studiu historické češtiny oddělení vývoje jazyka ÚJČ AV ČR, v. v. i

 1. 1.
  0448314 - ÚJČ 2016 CZ cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Černá, Alena M. - Lehečka, Boris - Nejedlý, Petr - Šimek, Štěpán - Vajdlová, Miloslava
  Veřejně přístupné elektronické zdroje ke studiu historické češtiny oddělení vývoje jazyka ÚJČ AV ČR, v. v. i.
  [Publicly accessible electronic resources to the study of the historical Czech in The Department of Language Development of The Institute of the Czech Language AS CR, v. v. i.]
  Sborník Semináře o digitálních zdrojích a službách ve společenských a humanitních vědách. Praha: Univerzita Karlova, 2015 - (Hlaváčová, J.), s. 52-59. ISBN 978-80-904571-9-5.
  [Seminář o digitálních zdrojích a službách ve společenských a humanitních vědách (WDH 2015). Praha (CZ), 24.09.2015]
  Grant CEP: GA MK(CZ) DF12P01OVV028; GA ČR(CZ) GA15-00987S
  Klíčová slova: Older Czech language * internet site Vokabulář webový * database
  Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
  http://ufallab.ms.mff.cuni.cz/~hlavacova/WDH2015/wdh2015_sbornik.pdf

  Příspěvek představuje dva internetové zdroje ke studiu staršího českého jazyka, které vytvořilo a provozuje oddělení vývoje jazyka Ústavu pro jazyk český AV ČR. Je to především Vokabulář webový (http://vokabular.ujc.cas.cz), který zpřístupňuje textové, obrazové a zvukové materiály ke studiu historické češtiny. Jedná se zejména o moderní i historické slovníky, mezi nimiž zastává stěžejní místo postupně vznikající Elektronický slovník staré češtiny, který zpracovává staročeské lexikum od počátků historické češtiny do konce 15. století. Vokabulář dále obsahuje elektronické edice děl pocházejících z období 13. až počátku 19. století prezentované jako souvislé texty i v korpusové podobě, digitalizované kopie starších českých mluvnic, základní odbornou literaturu, audioknihy starších českých památek a softwarové nástroje využívané při práci s historickými texty. Druhý zdrojem je Lexikální databáze humanistické a barokní češtiny (http://madla.ujc.cas.cz/). Ta zachycuje českou slovní zásobu 16.–18. století na základě excerpce autentických dobových textů (starých tisků i rukopisů): dokládá ji přímými citáty i s uvedením pramene a částečně tak nahrazuje chybějící slovník češtiny tohoto období.

  The article introduces two internet sources designated to the study of Older Czech language (13th to 18th centuries); both have been designed and run by The Department of Language Development at The Institute of the Czech Language at the Academy of Sciences of the Czech Republic. The first source, Vokabulář webový [Web Vocabulary] (http://vokabular.ujc.cas.cz), makes texts, images and audio materials available to the study of Older Czech language. The accessible materials are, primarily, both modern and historical dictionaries, amongst which the most salient is the, gradually growing, Elektronický slovník staré češtiny [Electronic Old-Czech Vocabulary] that treats Old-Czech lexicon from the dawn of Czech language to the end of the 15th century. Furthermore, Vokabulář includes electronic editions of the works originating in the period from the 13th century to the beginning of the 19th century, presented both as continuous texts and in the corpus version; digitalized copies of Older-Czech grammar books; basic scientific literature; audiobooks of Older-Czech texts; and software tools utilized for the work with historical texts. The second source is Lexikální databáze hu-manistické a barokní češtiny [Lexical Database of Humanistic and Baroque Czech] (http://madla.ujc.cas.cz). It records the Czech vocabulary of the 16th to 18th centuries based on the excerption of the authentic contemporary texts (both old prints and manuscripts): Lexical database illustrates the Czech vocabulary with direct quotations, including stating the source. Thus, Lexical Database partly substitutes the missing Czech vocabulary of the mentioned period.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0250146