Počet záznamů: 1  

Jak sbírat údaje o migrantech a jejich rodinách: možnosti, výhody a limity

 1. 1.
  0439537 - EÚ 2015 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Uherek, Zdeněk - Bareš, P. - Beranská, Veronika - Brouček, Stanislav - Horáková, M. - Kissová, Blanka - Kubát, J. - Schebelle, D.
  Jak sbírat údaje o migrantech a jejich rodinách: možnosti, výhody a limity.
  [How to collect data on migrants and their families: possibilities, (dis)advantages, limits.]
  Culturologia. Roč. 3, č. 1 (2014), s. 52-56. ISSN 1805-2886
  Grant CEP: GA TA ČR(CZ) TD010220
  Institucionální podpora: RVO:68378076
  Klíčová slova: migration * foreigners * Czech Republic * methodology
  Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie

  Článek porovnává tři klíčové zdroje dat, které lze použít při studiu integrace rodin migrantů. V první části textu reflektuje posun od studia integrace jednotlivců k integraci rodin migrantů a podtrhuje význam tohoto kroku. V další části srovnává možnosti dat ze Sčítání lidu, domů a bytů s daty Cizineckého informačního systému a s daty, které lze získat konstrukcí výběrového souboru, resp. panelu. Vedle otázky zaměření jednotlivých datových souborů se text soustřeďuje též na problematiku sledování změn v čase a sledování dopadů jednotlivých kroků integrační politiky státu. V případě konstrukce panelu se proto zaměřuje podrobněji na otázku opakování výzkumu, obměny členů panelu a na jejich ochotu k následným výzkumům. Text konstatuje, že hromadně získávaná data prostřednictvím Sčítání lidu, domů a bytů a prostřednictvím Cizineckého informačního systému jsou bohužel k analýze údajů o rodinách málo uzpůsobená. Navíc sčítání neumožňuje pružně sledovat dynamiku vývojových změn. Konstrukce panelu snižuje náklady na získání dat vytvářením vzorku pro každé šetření zvlášť, což je nejdražší způsob získávání dat. Zároveň se ale text vyjadřuje skepticky k nereprezentativnosti panelů pro výběrová šetření cizineckých komunit.

  The article compares three key sources of data, which can be used in the study of the integration of the families of migrants. In the first part of the test, it reflects the shift from the study of the integration of individuals to the integration of the families of migrants and underscores the importance of this step. In the next section, it compares the possibilities of the data from the census (Census of People, Homes and Flats) with the data of the Alien Information System and with the data that can be acquired by the construction of a selective set, or panel. Besides the question of the aim of the individual data sets, the text also concentrates on the issue of the observation of changes in time and the observation of the impacts of the individual measures of the integration policy of the state. In the case of the construction of the panel, it therefore focuses in more detail on the question of the repetition of research, replacement of the members of the panel and their willingness to participate in subsequent research. The text notes that the mass acquisitions of data through the Census of People, Homes and Flats and through the Alien Information System are, unfortunately, not adapted enough for the analysis of data on families. Moreover, the census does not allow the flexible observation of the dynamics of the development changes. The construction of the panel lowers the costs of data acquisition by creating a sample for every investigation separately, which is the most expensive method of data acquisition, but at the same time the text expresses scepticism on the lack of representativeness of the panels for the selective survey of the alien communities.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0242808

   
   
Počet záznamů: 1  

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.