Počet záznamů: 1  

Mincmistr Eberhard a jeho přátelé. Několik poznámek k počátkům Havelského Města

 1. 1.
  0438931 - FLÚ 2015 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Musílek, Martin
  Mincmistr Eberhard a jeho přátelé. Několik poznámek k počátkům Havelského Města.
  [Mincmaster Eberhard and his Friends. Several notes on the beginnings of Gallus Town.]
  Mediaevalia Historica Bohemica. Roč. 16, č. 2 (2013), s. 7-23. ISSN 0862-979X
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GAP405/11/1982
  Institucionální podpora: RVO:67985955
  Klíčová slova: Prague * Old Town Prague * Gallus Town * urban elites * mintmaster Eberhard
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny

  Přestože Havelskému Městu již byla věnována velká pozornost v dosavadní odborné literatuře, doposud chyběl pokus identifikovat měšťany, kteří se vedle mincmistra Eberharda podíleli na jeho založení. Oproti dosavadnímu bádání se studie se snaží prokázat, že Havelské Město bylo založeno nejenom mincmistrem Eberhardem a osobami, které se podíleli na těžbě a zpracování stříbra, ale také příslušníky konstitujícího se pražského patriciátu. Dochované listiny totiž dokládají, že v českém prostředí od sebe nelze odlišovat 'horní' (ve smyslu specialistů na těžbu nerostů) vrstvu a vrstvu pražských městských elit. Ve skutečnosti obě domnělé skupiny představovaly jednotnou vrstvu, jež byla bezpochyby propojena rodinnými nebo obchodními vazbami a centrem jejich veškerých rozvětvených aktivit byla Praha, sídelní a rezidenční aglomerace vládnoucí dynastie. Zároveň je zřejmé, že Havelské Město pražské netvořilo právně či jinak samostatnou část Starého Města. Již první svědectví písemných pramenů totiž dokládají, že pražští měšťané, sídlící na Havelském tržišti a Staroměstském náměstí vystupují jako přísežní jednoho společného Starého (Většího) Města pražského. Společný byl také rychtář, který své pravomoci vykonával nad celým městem.

  Although Gallus Town has already been devoted great attention in the existing specialised literature, there has so far been lacking an attempt to identify the burghers, who besides Mintmaster Eberhard shared in its foundation. Unlike the existing research, the study attempts to prove that Gallus Town was founded not only by Mintmaster Eberhard and people, who participated in the extraction and treatment of silver, but also members constituting the Prague patriciate, because the documents preserved show that in the Czech milieu it is not possible to distinguish between the 'mining' (in the sense of specialists in the extraction of minerals) class and the class of the Prague urban elites. In fact, both supposed groups were a unified class, which was undoubtedly connected by family or business ties and the centre of all of their diversified activities was Prague, the headquarters and residential agglomeration of the ruling dynasty. It is also evident that Gallus Town of Prague did not comprise a legal or otherwise independent part of the Old Town, because already the first testimony of the written sources proves that the Prague burghers headquartered at Gallus Marketplace and Old Town Square appear as witnesses of one common Old (Larger) Town of Prague. The reeve was also common, who performed his powers over the entire town.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0242277

   
   
Počet záznamů: 1  

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.