Počet záznamů: 1  

Možné korelace mezi geomagnetickou aktivitou a globální teplotou vzduchu

 1. 1.
  0432590 - GFU-E 2015 RIV CZ cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Střeštík, Jaroslav
  Možné korelace mezi geomagnetickou aktivitou a globální teplotou vzduchu.
  [Possible correlations between geomagnetic activity and global air temperature.]
  Člověk ve svém pozemském a kosmickém prostředí. Bulletin referátů z konference. Úpice: Hvězdárna v Úpici, 2014 - (Bělík, M.), s. 50-55. ISBN 978-80-86303-38-3.
  [Člověk ve svém pozemském a kosmickém prostředí /34./. Úpice (CZ), 14.05.2013-16.05.2013]
  Institucionální podpora: RVO:67985530
  Klíčová slova: geomagnetic activity * global temperature * long-term change
  Kód oboru RIV: DE - Zemský magnetismus, geodézie, geografie

  Roční hodnoty indexů geomagnetické aktivity aa byly porovnány s průměrnými roční hodnotami globální teploty vzduchu za období 1850-2012. Přes velký rozptyl vychází kladná významná korelace. Ta však pouze odráží velmi podobnou dlouhodobou změnu obou sledovaných veličin, která nemusí mít společnou příčinu. Krátkodobější změny s periodami řádově roky či desetiletí jsou u obou veličin zcela jiné a vzájemná korelace je nulová. Při porovnání kratších úseků v délce jen několika desítek let, kde se dlouhodobá změna příliš neprojeví, vycházejí korelace různé. Významná korelace nalezená pro celé období tedy není perzistentní. Není tak prokázán žádný vliv geomagnetické aktivity na globální teplotu vzduchu v kratších časových dimenzích a nelze tedy využít odhadu možného budoucího průběhu geomagnetické aktivity k předpovědi globální teploty v budoucnosti. Při použití teplotních dat z jednotlivých stanic namísto teploty globální mohou vyjít korelace jiné, ale ani tyto nejsou perzistentní. Stejně tak při jakékoli jiné volbě kratších intervalů.

  Annual values of the geomagnetic activity indices aa have been compared with the annual mean values of global air temperature during 1850-2012. Despite of a big noise level a significant positive correlation takes place. However, it only reflects a very similar long-term change occurring in both investigated quantities, which must not have a common origin. Short periodical changes with periods of years or decades are at both quantities quite different and their correlation is negligible. When shorter parts with the length of about some decades have been compared, resulting correlations were different. The significant correlation for the whole period is therefore not persistent. No influence of the geomagnetic activity on global temperature in shorter time dimensions has been proved and therefore it is not possible to use any estimate of a possible course of the geomagnetic activity for a prediction of the global temperature in the future. Using the temperature data from the individual stations instead of the global ones different correlations can be obtained but even these are not persistent. The same result will follow using any other selection of shorter intervals.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0236952