Počet záznamů: 1  

Český jazykový atlas 3

 1. 1.
  0429411 - UJC-A 2015 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
  Balhar, Jan - Hlubinková, Zuzana - Ireinová, Martina - Kloferová, Stanislava - Komárková, Zina - Konečná, Hana - Konečná, Sabina - Přadková, Petra - Šipková, Milena - Štefková, Marta - Čižmárová, Libuše (ed.)
  Český jazykový atlas 3.
  [The Czech Linguistic Atlas 3.]
  2., elektronické opravené a doplněné vydání. - Brno: Ústav pro jazyk český AV ČR, 2014. 578 s. ISBN 978-80-86496-80-1; ISBN 978-80-86496-66-5
  Grant CEP: GA MŠk(CZ) LM2010013
  Klíčová slova: The Czech Linguistic * Czech dialectology * Geolinguistic * Lexical differences * Maps * Comments * Electronic version of the dictionary
  Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
  http://cja.ujc.cas.cz/CJA3/

  Dialektologické oddělení Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i., zveřejnilo elektronickou verzi prvních dvou dílů Českého jazykového atlasu. Šestidílný Český jazykový atlas (tištěná knižní verze: Academia, 1992–2011), soubor map a doprovodných komentářů, postihuje územní rozrůznění českého národního jazyka. Vedle poznatků o nejstarší a novější vrstvě tradičních venkovských nářečí podává informace i o mluvě mladé a starší generace ve městech a sleduje také jazykový stav v nově dosídleném pohraničí. První tři díly jsou zaměřeny na lexikum, čtvrtý díl na slovotvorbu a pátý na hláskosloví, syntax a městskou mluvu. Šestý díl, Dodatky, obsahuje technický aparát atlasu (dotazníky, charakteristiky obcí), nářeční ukázky (včetně dvou CD) a dialektologickou bibliografii. Dialektologické oddělení Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i., zveřejnilo elektronickou verzi třetího dílu Českého jazykového atlasu. Tím je na Internetu přístupná kompletní lexikální část tohoto monumentálního díla české dialektologie; třetí díl atlasu pokrývá slova z významových oblastí polních zemědělských prací, hospodářských usedlostí, zemědělského nářadí a nástrojů, dobytka a drůbeže. Elektronická verze představuje druhé, upravené a doplněné vydání knižních atlasů publikovaných v letech 1992–2011.

  The Department of Dialectology of the Institute of the Czech Language of the AS CR, v. v. i., has presented an electronic version of the first three volumes of the Czech Linguistic atlas. The six-volume Czech Linguistic Atlas (printed book version: Academia, 1992–2011), a collection of maps and accompanying commentaries, treats the geographic differentiation of the Czech national language. Next to the information about the oldest and newer level of the traditional dialect in villages, it reports on the speech of the young and older generations in towns and cities and also follows the language situation in the newly settled borderland. The first three volumes deal with vocabulary, the 4th one with word-formation and the 5th one with phonology, syntax and town speech. The 6th volume, Supplements, contains the technical apparatus of the Atlas (questionnaires, characteristics of localities), dialect demonstrations (including 2 CDs) and dialectological bibliography. The electronic version shows a second, corrected and supplemented edition. The newly presented CLA 3 deals with semantic areas Agricultural works, Farmstead, Farming equipment and tools, Cattle, Poultry. Thus the complete lexical part of this monumental work of the Czech dialectology is accessible on the Internet.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0234526