Počet záznamů: 1  

Vlčnovská jízda králů pohledem současného výzkumu (experimentu)

 1. 1. 0396603 - UEF-S 2014 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Stavělová, Daniela
  Vlčnovská jízda králů pohledem současného výzkumu (experimentu).
  [The Ride of the Kings from the Point of View of Contemporary Research (Experiment).]
  Národopisná revue. Roč. 23, č. 1 (2013), s. 3-14 ISSN 0862-8351
  Institucionální podpora: RVO:68378076
  Klíčová slova: Ride of the Kings * field research * methodology * festival * traditional custom * Vlčnov
  Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie

  Teoretická studie uvádí sérii článků, které se staly výstupem mezinárodního terénního výzkumu, jenž byl uskutečněn z podnětu Etnochoreologické studijní skupiny ICTM a její úžeji zaměřené studijní podskupiny ICTM Sub-Study Group of Field Research Theory and Method. Předmětem zkoumání se stal tradiční obyčej jízdy králů Moravského Slovácka, který byl vybrán se zvláštním zřetelem k souvislostem, které nabízí jeho zapsání na Reprezentativní seznam nemateriálního kulturního dědictví lidstva UNESCO. Tato otázka se promítá do vnímání jízdy králů okolním světem, odráží se ve způsobu jejího dalšího sdílení místní komunitou.a nabízí pole pro zkoumání viability a procesu proměn tohoto tradičního projevu v soudobé společnosti. Sledován byl jeden konkrétní ročník jízdy králů ve Vlčnově (2012), přičemž data, soustředěná kvalitativním výzkumem v rámci vymezeného času a prostoru, mají posloužit především k formulování dalších postupů, hypotéz a otázek směřujících ke zkoumání významu zmiňovaného tradičního letničního obyčeje v dnešní společnosti.

  The theoretic study mentions a series of articles that became an output of the international field research, which was initiated by the ICTM Sub-Study Group of Field Research Theory and Method belonging to the Study Group on Ethnochoreology. The research was aimed at the traditional custom of the Ride of the Kings in Moravian Slovakia, which has been chosen with special reference to the context offered by its inscription on the UNESCO Representative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity. This issue is projected to the perception of the custom by the surroundings, it is reflected in the way of its future sparing by the local community and it offers the field to research its viability and process of changes within the contemporary society.It was one concrete year of the Ride of the Kings in Vlčnov (2012) that was monitored. The data, which the qualitative research concentrated within the restricted time and space, should especially help formulate next procedures, hypothesis and issues aimed at the research of the importatnce of the mentioned traditional Pentecost custom within the today´s society.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0227206