Počet záznamů: 1  

Koncept polyfokálních sídel na příkladu vývoje obce Opařany na Táborsku

 1. 1.
  0385644 - EÚ 2013 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Dohnal, Martin
  Koncept polyfokálních sídel na příkladu vývoje obce Opařany na Táborsku.
  [Polyfocal settlement concept ilustrated on an example of the village of Opařany (region of Tábor).]
  Historická geografie. Roč. 38, č. 2 (2012), s. 271-298. ISSN 0323-0988
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GAP410/11/1287
  Klíčová slova: urbanism * medieval settlement * Early Modern settlement * polyfocal settlement * 1400-1900 * Opařany (district of Tábor)
  Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie

  Předkládaná studie hodnotí výsledky předchozího výzkumu Rudolfa Tecla, který se věnoval problematice středověké koncentrace vesnického osídlení na Táborsku. Tento autor poukázal na dvojici osad obdobných jmen, přičemž jedna je zdrobnělinou druhého jména. V předkládaném článku je v detailu analyzován vývoj jedné z takovýchto osad. Na základě pramenů z počátku 16. století je možné říci, že základní půdorysná struktura obce mohla vzniknout nejpozději v tomto období (dle starších pramenů došlo v dřívějších obdobích ke snížení rozsahu vesnice v důsledku pozdně středověké deprese a husitských válek). Diskutovaná půdorysná forma sestávala z lineárního uspořádání dvou řad usedlostí podél komunikace a druhého shluku usedlostí tvořících jižněji situovanou osadu. Vesnici zasáhly důsledky třicetileté války a byla z tohoto důvodu také v pozdější době postupně obnovována. Důsledky válečných událostí mohou být signalizovány mezerami mezi usedlostmi, u nichž lze prokázat jejich vznik již v předbělohorském období. Obnova vsi probíhala po celé 17. století a také v následujícím období. Intenzivní stavební vývoj vsi probíhal také na konci 18. století a trval až do roku 1830, podobně jako v řadě jiných vsí v českých zemích.. Označení obou vsí může poukazovat na pozdější vznik jižního sídla (zvaného Nové Opařany nebo Opařánky – zdrobnělina patrně poukazuje na dceřinný vznik tohoto osídlení vůči severněji situovanému sídlu). Vznik jižního jádra může souviset s přítomností středověkého poplužního dvora, okolo kterého později mohlo jižní sídlo vzniknout. Podobný scénář je znám z Anglie, odkud pochází také tzv. koncept polyfokálních sídel (s datací uvedeného jevu spadajícího do středověkého období). Tento koncept byl popsán ve studiích B. K. Robertse a C. C. Taylora. V ČR přitom nebyla dosud uvedené problematice věnována dostatečná pozornost.

  The study aims at previous research of Rudolf Tecl on medieval concentration of village settlement in the region of Tabor in southern Bohemia. The author pointed to existence of couples of villages of similar names, one of them being a diminutive of the other. In the article, village form development of one of those villages (Opařany) is discussed in detail. According to sources from the beginning of the 16th century, the basic structure of the village layout might have originated at this time at the latest (older sources signal previous shrinkage of the village due to late medieval depression and Hussite wars). It is a concept of a linear form (two rows of settlement located along the road and a semi-linear cluster-like layout of a row of houses forming a southern nucleus). The village affected probably by Thirty Years War had been restored afterwards. The impact of the war may be signaled by gaps between particular farmsteads. The village restoration took place during the whole 17th century, as well as in the following years. Intensive development began in the seventies of the 18th century and lasted until 1830, as usual in many other villages in Bohemia. Designation of both villages may refer to later origin of the southern core (called Young Oparany or small Oparany – “small” relating to potential “daughter” settlement). Its existence may be caused by a late medieval manor around which later village might have originated. Such a scenario is known from England where a concept of the so called polyfocal settlement (dating back to Middle Ages) is described in studies of B. K. Roberts and C. C. Taylor. The phenomena is yet to be coped with in greater detail especially in Bohemia.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0216123

   
   
Počet záznamů: 1  

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.