Počet záznamů: 1  

Mladobronzová kumulace lidských skeletů na Cezavách u Blučiny (okr. Brno-venkov) a její environmentální kontext

 1. 1.
  0385460 - ARÚB 2013 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Salaš, M. - Dočkalová, M. - Horáčková, L. - Jarošová, I. - Nedbalová, J. - Nývltová Fišáková, Miriam - Petřík, J. - Roblíčková, M. - Vargová, L.
  Mladobronzová kumulace lidských skeletů na Cezavách u Blučiny (okr. Brno-venkov) a její environmentální kontext.
  [A Late Bronze Age Accumulation of Human Skeletons in Cezavy near Blučina (Brno-venkov district) and Its Environmental Context.]
  Památky archeologické. Roč. 103, č. 1 (2012), s. 173-231. ISSN 0031-0506
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z80010507
  Klíčová slova: Moravia * Middle Danube * urnfield culture
  Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie

  Kumulace K7/90 byla odkryta na jihozápadním okraji pánve, oddělující návrší Cezavy od výšiny Výhon. Tento prostor byl až dosud nálezově sterilní, neboť původní povrch z doby bronzové v hloubce 190–200 cm byl překryt akumulacemi sedimentů z okolních svahů a půdními sesuvy. Na dně pánve docházelo navíc opakovaně ke vzniku vodní plochy, historicky doložené od 17. století jako občasné jezero. Nová 14C data, získaná ze stratifikovaných ulit vodních plžů, potvrdila nyní existenci jezera také pro starší dobu hradištní a starší dobu bronzovou (2σ 1732–1531 BC). V mladší době bronzové se suchým a teplým klimatem (subboreál) jezero vyschlo, a proto ani odkrytá situace není výsledkem depozice do vody. Fenoménem kumulace s rozměry 170 x 190 cm je pět skeletů mužů ve věku od 20 do 55 let, uložených přes sebe v nerituálních, až anatomicky nepřirozených polohách. Jako intencionální komponenty se vyskytly také části zvířecích těl (tur domácí, kůň domácí) a z říčních teras záměrně přinesené valouny. Minimálně jsou zde zastoupeny artefakty, z nichž jako intencionální lze uvést zlomky dvou bronzových kroužků, měděný slitek a část kamenné zrnotěrky. U mužů, kteří se dlouhodobě zabývali fyzicky namáhavou činností, byla rekonstruována strava a prokázána jejich místní provenience bez migrací. U čtyř skeletů byly zjištěny stopy násilných zásahů a manipulací. Kumulace K7/90 je interpretována jako relikt nejspíše religiózního rituálu, provázeného mj. lidskými obětmi, což odpovídá současné klasifikaci návrší jako mladobronzového sakrálního okrsku.

  Accumulation K7/90 was uncovered on the southwest edge of the basin dividing the Cezavy knoll from the Vyhon elevation. Until now this space had produced no finds, as the original surface from the Bronze Age at a depth of 190–200 cm was covered with accumulation sediment from the surrounding slopes and ground that had slid. Furthermore, there was a repeated occurrence of a water surface on the bottom of the basin, historically documented from the 17th century onward as an occasional lake. New 14C data obtained from the stratified shells of water snails has now confirmed the existence of a lake in the Early Hillfort period and the Early Bronze Age (2σ 1732–1531 BC). The lake dried out in the warm and dry subboreal climate, and therefore not even the uncovered situation is the result of deposits made in water. An accumulation phenomenon with dimensions of 170 x 190 cm involves five skeletons of males between the ages of 20 and 55 deposited in overlapping fashion in non-ritual, even anatomically unnatural, positions. Intentional components also included parts of animal bodies (domestic ox, domestic horse) and stones carried intentionally from the river terraces. Artefacts from the site that can be described as intentional include, at least, fragments of two bronze rings, a copper ingot and part of a quern-stone. The diet of the men involved over the long-term in physically demanding work was reconstructed; the study demonstrated the local provenance of the men without migration. Traces of violent treatment were found on four skeletons. Accumulation K7/90 is interpreted as a likely relic of a religious ritual accompanied by, among other things, human sacrifices. This evidence supports the current classification of the knoll as a Late Bronze Age sacred area.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0215647

   
   
Počet záznamů: 1  

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.