Počet záznamů: 1  

K dialektologickým aspektům české onymie

 1. 1.
  0380170 - ÚJČ 2013 RIV PL cze J - Článek v odborném periodiku
  Kloferová, Stanislava
  K dialektologickým aspektům české onymie.
  [On Dialectological Aspects of Czech Onymy.]
  Gwary dziś. Roč. 6, č. 1 (2012), s. 145-151. ISSN 1898-9276.
  [Aktualne problemy dialektologii słowiańskiej. Poznań-Obrzycko, 12.05.2010-15.05.2010]
  Grant CEP: GA ČR GA405/08/0703
  Klíčová slova: onomastics * dialectology * bohemistics * geolinguistics
  Kód oboru RIV: AI - Jazykověda

  Zobrazení nářečního jevu na mapě napomáhá zpřesnit výklad původu tohoto jevu, popř. umožňuje podat výklad jiný, odlišný. Důležitou roli zda hrají areály vymezené svazky izoglos (reprezentující dřívější ostré hranice mezi jazykovým společenstvím, a tedy i hranice mezilidské komunikace), jak ukazuje Český jazykový atlas. Práce na Slovníku pomístních jmen na Moravě a ve Slezsku dokládají, že na základě těchto svazků (a areálů) lze vymezit dokonce areály onymické (založené jednak na lexikálních paralelách propriálních, tak nepropriálních/apelativních), ale rovněž areály vymezující produktivitu a zeměpisné rozšíření anoikonymických strukturních typů (např. strukturní typ deantroponymických anoikonym derivovaný sufixem -ov, srov. Dařen-ov).

  A geolinguistic dialectological map aids in making more exact an interpretation of the origin of a linguistic phenomenon, or rather, it makes possible that another interpretation is offered. An important role is here played by the areas delimited by bundles of isoglosses (representing former sharp boundaries in language/dialect communication), at the Czech Linguistic Atlas shows. What is more , as the work on Dictionary of Moravian and Silesian Anoikonyms indicates,it appears as posible to delimit, on the basis of these bundles (and areas), even the onymic areas (the latter not only based on lexical parallels of proper names and non-proper names), but also the areas delimiting the productivity and territorial distribution of anoikonymic structural types (e. g. a structural type of de-antroponymic anoikonyms derived with the suffix -ov, cf. Dařen-ov).
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0210951

   
   
Počet záznamů: 1  

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.