Počet záznamů: 1  

Superparamagnetic maghemite nanoparticles from solid-state synthesis – Their functionalization towards peroral MRI contrast agent and magnetic carrier for trypsin immobilization

 1. 1.
  0328087 - UEK-B 2010 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
  Kluchová, K. - Zbořil, R. - Tuček, J. - Pečová, M. - Zajoncová, L. - Šafařík, Ivo - Mašláň, M. - Marková, I. - Jančík, D. - Šebela, M. - Bartoňková, H. - Bellesi, V. - Novák, P. - Petridis, D.
  Superparamagnetic maghemite nanoparticles from solid-state synthesis – Their functionalization towards peroral MRI contrast agent and magnetic carrier for trypsin immobilization.
  [Superparamagnetické maghemitové nanočástice připravené syntézou v pevné fázi – Funkcionalizace k získání perorálního kontrastního činidla pro MRI a magnetického nosiče pro imobilizaci trypsinu.]
  Biomaterials. Roč. 30, - (2009), s. 2855-2863. ISSN 0142-9612
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z60870520
  Klíčová slova: maghemite * contrast agent * composites
  Kód oboru RIV: CE - Biochemie
  Impakt faktor: 7.365, rok: 2009

  Nearly monodispersed superparamagnetic maghemite nanoparticles (15–20 nm) were prepared by a one-step thermal decomposition of iron(II) acetate in air at 400 ◦C. The particles can find applicability in medicine and biochemistry. The maghemite particles were dispersed in the bentonite matrix; the resulting nanocomposite represents very effective and cheap oral negative contrast agent for MRI of the gastrointestinal tract. For biochemical applications, the functionalization of maghemite nanoparticles with chitosan was performed. This carrier was used for trypsin immobilization which was subsequently used for MALDI–TOF mass spectrometry.

  Téměř monodispersní superparamagnetické maghemitové nanočástice (15–20 nm) byly připraveny jednostupňovým tepelným rozkladem octanu železnatého na vzduchu při 400 ◦ C. Částice mohou být využity v lékařství a biochemii. Připravené částice byly dispergovány v bentonitové matrici; vzniklý nanokomposit je efektivní a laciné orální negativní kontrastní činidlo pro MRI gastrointestinálního traktu. Pro biochemické aplikace byla provedena funkcionalizace nanočástic chitosanem. Tento nosič byl použit pro imobilizaci trypsinu, který byl následně použit pro MALDI–TOF hmotnostní spektrometrii.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0005413