Počet záznamů: 1  

Self-assembled structures in blends of disordered and lamellar block copolymers: SAXS, SANS and TEM study

 1. 1.
  0321585 - ÚMCH 2009 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
  Holoubek, Jaroslav - Baldrian, Josef - Lednický, František - Lal, J.
  Self-assembled structures in blends of disordered and lamellar block copolymers: SAXS, SANS and TEM study.
  [Samouspořádané struktury ve směsích neuspořádaných a lamelárních blokových kopolymerů: Studie metodami SAXS, SANS a TEM.]
  Polymer International. Roč. 58, č. 1 (2009), s. 81-87. ISSN 0959-8103
  Grant CEP: GA AV ČR IAA100500501; GA ČR GESON/06/E005
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40500505
  Klíčová slova: diblock copolymers * copolymer blends * SANS * SAXS * self-assembly
  Kód oboru RIV: CF - Fyzikální chemie a teoretická chemie
  Impakt faktor: 2.137, rok: 2009

  Phenomena associated with the microdomain morphology in blends of deuterated block copolymers (dPS-block-dPMMA)1/(dPS-block-PMMA)2, were investigated using small-angle X-ray scattering, small-angle neutron scattering and transmission electron microscopy as a function of molecular weight, concentration of added copolymers and temperature. The blends were found to be completely miscible on the molecular level at all compositions, if their molecular weight ratio was smaller than about 5. The domain spacing D of the blends can be scaled with Mn by D Mn2/3 as predicted by a previously published postulate Evidently the postulate, suggested originally for blends of lamellar polystyrene-block-polyisoprene copolymers, can be employed to a much broader range of blends.

  Jevy spojené s mikrodoménovou morfologií směsí deuterovaných blokových kopolymerů (dPS-blok-dPMMA)1/(dPS-blok-PMMA)2 byly zkoumány užitím maloúhlového rozptylu x paprsků, maloúhlového rozptylu neutronů a transmisní elektronové mikroskopie jako funkce molekulové hmotnosti, obsahu složek směsi a teploty. Bylo zjištěno, že směsi jsou kompletně mísitelné na molekulární úrovni při všech složeních, je-li poměr jejich molekulových hmotností menší než 5. Periodicita doménové struktury D směsi vyhovuje vztahu D Mn2/3, jak bylo navrženo dříve uveřejněným postulátem. Zřejmě lze postulát, původně navržený pro směsi lamelárních kopolymerů polystyren-blok-polyisopren aplikovat na mnohem širší oblast směsí.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0005078
   
Počet záznamů: 1