Počet záznamů: 1  

Track etch and thermo luminescent detectors response to high energy charged particles

 1. 1. 0310178 - UJF-V 2009 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
  Spurný, František - Jadrníčková, Iva
  Track etch and thermo luminescent detectors response to high energy charged particles.
  [Odezvy detektorů stop a termoluminiscenčních detektorů k vysokoenergeticky nabitým částicím.]
  Radiation Measurements. Roč. 43, Supp. 1 (2008), S169-S173. ISSN 1350-4487.
  [International Conference on Solids /23./. Beijing, 11.09.2006-15.09.2006]
  Grant CEP: GA ČR GA202/04/0795
  Grant ostatní:Evropské společenství(XE) ILSRA - 2004 - 248
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10480505
  Klíčová slova: track etch detector * thermoluminescent detectors * LET spectrometry
  Kód oboru RIV: BG - Jaderná, atomová a mol. fyzika, urychlovače
  Impakt faktor: 1.267, rok: 2008

  Charged particles can be registered in a track etch detector (TED) when the linear energy transfer (LET) of a particle is higher than a threshold.Relative response of thermo luminescent detectors (TLDs) generally decreases with increasing LET of radiation depositing in them energy. The exposure of both these detectors in high energy charged particle beams permits to improve knowledge concerning the possibility of theirs use. Two types of poly allyldiglycolcarbonate (PADC) TED and two different TLDs have been exposed since several past years to high energycharged particles with energies up to 1 GeV/amu, and LET up to 600 keV/um in water. Some unknown (blind) exposures were also realised.Basic results like LET spectra, relative response of TLDs as the function of LET, etc., are presented. Particular attention is devoted to theresults of evaluation of both detectors after (blind) exposures, theirs analysis and discussion.

  Nabité částice mohou být registrovány v detektorech stop (TED), když jejich lineární přenos energie (LET) je větší než prahová hodnota. Relativní odezva termoluminiscenčních detektorů (TLD) obecně klesá s rostoucím LET záření deponujícím v nich energii. Ozáření obou typů detektorů ve svazcích nabitých částic vysokých energií umožňuje zlepšit znalosti ohledně jejich možného využití. Dva typy polyallyldiglycolcarbonatu TED a dva různé typy TLD byly v minulých letech ozářeny vysokoenergetickými nabitými částicemi s energií až do 1 GeV/amu a LET až do 600 keV/um. Také bylo provedeno několik neznámých (blind) ozáření. V tomto článku jsou uvedeny základní výsledky jako spektra LET, relativní odezvy TLD jako funkce LET atd. Zvláštní pozornost je věnována výsledkům vyhodnocení obou detektorů z (blind) ozáření, jejich analýze a diskuzi.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0162119