Počet záznamů: 1  

Uplatnění ekohydrologických principů při řízení zemědělsky využívaného povodí podle Rámcové vodní směrnice EU (2000/60/EU)

 1. 1.
  0104283 - HBU-Z 20043018 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Hejzlar, Josef - Kopáček, Jiří - Dobiášová, B. - Žaloudík, Jiří
  Uplatnění ekohydrologických principů při řízení zemědělsky využívaného povodí podle Rámcové vodní směrnice EU (2000/60/EU).
  [Application of ecohydrological principles in the management of an agricultural catchment according to the EC Water Framework Directive (2000/60/EC).]
  Collection of Scientific Papers, Faculty of Agriculture in České Budějovice. Roč. 21, č. 3 (2004), s. 261-264. ISSN 1212-0731.
  [Agroregion 2004. České Budějovice, 06.09.2004-07.09.2004]
  Grant CEP: GA AV ČR(CZ) IBS6017004; GA AV ČR(CZ) IAA3017301
  Grant ostatní: EU(XE) EUROHARP EVK1-CT-2001-00096
  Klíčová slova: restoration of aquatic ecosystems * nitrogen * phosphorus
  Kód oboru RIV: DJ - Znečištění a kontrola vody

  Špatný ekologický (jak chemický tak biologický) stav vodních útvarů v povodí Želivky (oblast krystalinika ve ekoregionu Středoevropské vysočiny s převažujícím zemědělským využitím krajiny) je způsobován od 60. let dvacátého století opatřeními za účelem intenzifikace rostlinné a živočišné výroby (tj. zcelování pozemků, odvodňování údolních niv a jejich převod původních mokrých luk na ornou půdu, vysoké dávky hnojení dusíkem), prohlubováním a kanalizací koryt toků a nárůstem znečištění komunálními odpadními vodami. Nápravná opatření za účelem splnění cílů Rámcové vodní směrnice (tj. dobrý ekologický stav/potenciál všech vodních útvarů k roku 2015) lze založit na koncepci hydroekologie. Tato koncepce předpokládá pochopení vzájemných vztahů mezi hydrologií a biotou a posílení absorpční kapacity suchozemských a vodních ekosystémů vůči dopadům lidských aktivit v povodí.

  Poor ecological (both chemical and biological) status of water bodies in the Želivka basin (a crystalline upland area of the Central European Highlands eco-region, with dominating agricultural land use) has been caused since the 1960s by measures to intensify plant and animal production (i.e., by field consolidation, draining of riparian zones, and converting them to arable land), deepening and canalisation of streams, increasing N-fertilisation rates, and increased municipal wastewater discharges. The remediation measures to attain the goal of the Water Framework Directive (i.e., good ecological status/potential of all water bodies by 2015) can be based on the ecohydrological concept. This concept applies an understanding of the interplay between hydrology and biota to augment absorption capacity of terrestrial and aquatic ecosystems to the impacts of human activities in the catchment.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0011557

   
   
Počet záznamů: 1  

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.