Počet záznamů: 1  

Small terrestrial mammals in two types of forest complexes in intensively managed landscape of South Moravia (the Czech Republic)

 1. 1.
  0102400 - UBO-W 20040096 RIV CZ eng J - Článek v odborném periodiku
  Suchomel, J. - Heroldová, Marta
  Small terrestrial mammals in two types of forest complexes in intensively managed landscape of South Moravia (the Czech Republic).
  [Drobní terestričtí savci (Mammalia) ve dvou typech lesních komplexů v intenzivně obhospodařované krajině jižní Moravy (Česká republika).]
  Ekológia. Roč. 23, č. 4 (2004), s. 377-384. ISSN 1335-342X
  Grant CEP: GA ČR GP526/03/P051; GA AV ČR KSK6005114
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z6093917
  Klíčová slova: small mammal community * windbreaks * small woods
  Kód oboru RIV: EH - Ekologie - společenstva
  Impakt faktor: 0.078, rok: 2004
  http://ecology.aepress.sk/01AV_absinfo.php?h@t=&v=084e0343a0486ff05530df6c705c8bb4&rok=2004&mesiac=04&fileinfo=2004_04_377&find=

  Isolated forest complexes in intensively managed landscape are important refuges for communities of small terrestrial mammals (Rodentia, Insectivora). The present study compares populations of small mammals in larger isolated forest complexes with populations living in small woods and windbreaks. The aim was to compare both types of habitat and to evaluate their importance for the quantity and diversity of small mammals. Seen through the perspective of basic ecological characteristics, there was no significant difference in relative abundance and equitability between the observed types of habitats, however their diversities differed significantly. The species diversity was higher in small woods and windbreaks due to the occurrence of a higher number of types of open habitats, which results from the ecotone character of these habitats.

  Izolované lesní komplexy v intenzivně obhospodařované krajině jsou důležitým refugiem společenstev drobných terestrických savců (Rodentia, Insectivora). V práci jsou srovnávány populace drobných savců izolovaných větších lesních celků s populacemi žijícími v drobných lesících a větrolamech. Cílem bylo porovnat oba typy těchto stanovišť a zhodnotit jejich význam pro početnost a diverzitu drobných savců. Z hlediska základních ekologických charakteristik se sledované typy biotopů významně nelišily v relativní abundanci a ekvitabilitě a signifikantně odlišovaly v diverzitě. Druhová diverzita byla vyšší u drobných lesíků a větrolamů vzhledem k výskytu většího množství druhů otevřených stanovišť, což je dáno ekotonovým charakterem těchto biotopů (větší diverzita stanovišť). Společným znakem všech sledovaných biotopů byla výrazná eudominance druhů A. flavicollis, A. sylvaticius a C. glareolus, jenž se jevily jako nejpřizpůsobivější druhy a naopak nízká hustota hmyzožravců (Insectivora).
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0009751

   
   
Počet záznamů: 1  

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.