Počet záznamů: 1  

Chondrocytic potential of allogenic mesenchymal stem cells transplanted without immunosuppression to regenerate physeal defect in rabbits

 1. 1.
  0097981 - UZFG-Y 2008 RIV CZ eng J - Článek v odborném periodiku
  Gál, P. - Nečas, A. - Plánka, L. - Kecová, H. - Křen, L. - Krupa, P. - Hlučilová, Jana - Usvald, Dušan
  Chondrocytic potential of allogenic mesenchymal stem cells transplanted without immunosuppression to regenerate physeal defect in rabbits.
  [Chondrogenní potenciál allogenních mezenchymových kmenových buněk transplantovaných bez imunosuprese k regeneraci fyzárních defektů u králíků.]
  Acta veterinaria Brno. Roč. 76, - (2007), s. 265-275. ISSN 0001-7213
  Grant CEP: GA MŠk 2B06130
  Grant ostatní:MZd(CZ) NR8483
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50450515
  Klíčová slova: growth plate injury * bone bridge * limb deformity
  Kód oboru RIV: GJ - Choroby a škůdci zvířat, veterinární medicína
  Impakt faktor: 0.687, rok: 2007

  Mesenchymal stem cells (MSCs) from bone marrow are multipotent cells capable of forming cartilage, bone, and other connective tissues. The objective of this study was to determine whether the use of allogenic mesenchymal stem cells could functionally heal a defect in the distal femoral physis in rabbits without the use of immunosuppressive therapy.The results of this study demonstrated that allogenic mesenchymal stem cells in a new composite hyaluronate/collagen type I/fibrin scaffold repaired iatrogenic defects in the distal femoral physes in rabbits without the use of immunosuppressive therapy. The use of allogenic mesenchymal stem cells for the repair of physeal defects may be an alternative to autologous MSCs transplantation. An allogenic approach would enable mesenchymal stem cells to be isolated from any donor, providing a readily available source of cells for cartilage tissue repair.

  Mezenchymové kmenové buňky (MSCs) kostní dřeně jsou multipotentní buňky schopné diferencovat v kost, chrupavku a další pojivové tkáně. Cílem této studie bylo zjistit, zda allogenní mezenchymové kmenové buňky mohou bez imunosupresní terapie funkčně zhojit defekt v distální růstové ploténce femuru králíka. Výsledky této studie dokazují, že allogenní mezenchymové kmenové buňky v novém kompozitním nosiči (hyaluronát/kolagen typu I/fibrin) zhojily iatrogenní defekty v distální fýze femuru králíků bez použití imunosupresní terapie. Použití allogenních mezenchymových kmenových buněk můžee tedy být v léčbě fyzárních defektů alternativou autologní transplantace MSCs. Tato allogennní transplantace by mohla v praxi znamenat izolaci MSCs od nepříbuzného dárce, tedy snadno dostupný zdroj buněk potřebných pro hojení chrupavčité tkáně.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0157002