Počet záznamů: 1  

Regional Geography is Dead. Long Live Regional Geography!

 1. 1. 0078543 - UGN-S 2007 RIV SIGLE CZ eng J - Článek v odborném periodiku
  Vaishar, Antonín - Werner, M.
  Regional Geography is Dead. Long Live Regional Geography!
  [Regionální geografie je mrtvá. Ať žije regionální geografie!]
  Moravian Geographical Reports. Roč. 14, č. 3 (2006), s. 2-8. ISSN 1210-8812
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30860518
  Klíčová slova: regional geography * regions * geography * methodology * Ostrava region
  Kód oboru RIV: DE - Zemský magnetismus, geodézie, geografie

  The paper discusses problems of regional geography as a geographical discipline. Difficulties are seen in traditional descriptive character of education in the field on one hand and in unclear methods of regional syntheses, especially between physical and human aspects of regions. The situation is complicated with tendencies to deepen specialisation of individual geographical branches. The authors connect the future of regional geography with the future of geography generally. Modern regional geography in this sense has to be not a simple set of knowledge assumed from individual geographical branches but a supreme geographical discipline dealing with regions and using specific methods including GIS. Relation between natural and human aspects and factors are the key relation in regional systems. To define proportions between specific features and general characteristics of regions is the main objective of the study. It is necessary to build the theory of regional geography using partial theories: regionalization, hierarchy of regions, regional typology, partially synthetic approaches in geography.

  Příspěvek diskutuje problematiku regionální geografie jako geografické discipliny. Obtíže jsou spatřovány v tradičním popisném charakteru regionálně geografického vzdělávání na jedné straně a v nejasných metodách regionálních syntéz, zvláště ve vztahu mezi přírodními a humánními aspekty regionů. Situace je komplikována tendencemi k prohlubování specializace v jednotlivých geografických vědách. Autoři spojují budoucnost regionální geografie s budoucností geografie jako takové. Moderní regionální geografie v tomto smyslu nesmí být pouhým souborem poznatků jednotlivých dílčích geografických věd, ale musí být vrcholnou geografickou disciplinou, zabývající se regiony a používající specifických metod včetně geografických informačních systémů. Za klíčové lze považovat relace mezi přírodními a sociálními aspekty regionálního vývoje. Hlavním cílem studia je vymezit proporce mezi specifickými jevy a obecnými vlastnostmi regionů. Je nezbytné vybudovat teorii regionální geografie při využití dílčích teorií: regionalizace, hierarchie regionů, regionální typologie, parciálních syntetických přístupů v geografii.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0143615