Počet záznamů: 1  

Oxidation of propane with oxygen, nitrous oxide and oxygen/nitrous oxide mixture over Co- and Fe-zeolites

 1. 1. 0000626 - UFCH-W 2006 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
  Novoveská, K. - Bulánek, R. - Wichterlová, Blanka
  Oxidation of propane with oxygen, nitrous oxide and oxygen/nitrous oxide mixture over Co- and Fe-zeolites.
  [Oxidace propanu kyslíkem oxidem dusným a směsí kyslík/oxid dusný na Co- a Fe-zeolitech.]
  Catalysis Today. Roč. 100, 3-4 (2005), s. 315-319. ISSN 0920-5861
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GA104/03/1120
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40400503
  Klíčová slova: propene * propane oxidation * nitrous oxide * Fe-ZSM-5
  Kód oboru RIV: CF - Fyzikální chemie a teoretická chemie
  Impakt faktor: 2.365, rok: 2005

  Oxygen, nitrous oxide and their mixture was used in oxidation of propane over CoH(Fe)-BEA and parent H(Fe)-zeolites (containing trace concentrations of Fe) of beta and ZSM-5 structures. CoH(Fe)-BEA zeolite exhibited a substantial increase in propene yield (from 2.0 to 6.8%), if together with molecular oxygen, nitrous oxide was used. No other oxygenates were detected. With increasing concentration of molecular oxygen in the propane/nitrous oxide/oxygen mixture, a synergetic effect of oxygen and nitrous oxide resulting in nearly threefold increase in propene yield was observed. At the reaction conditions studied, the highest propane conversion (15.8%) with 61.9% selectivity to propene and propene yield of 9.8%, and the sum of selectivities to oxygenates of 10.3% (foremost propyl alcohol and propanal) was achieved with the steamed H(Fe)-MFI zeolite when a mixture of nitrous oxide and oxygen was used.

  Kyslík, oxid dusný a jejich směs byly použity pro oxidaci propanu na CoH(Fe)-BEA a původním H(Fe)-zeolitech (obsahujících stopové koncentrace Fe) struktury beta a ZSM-5. CoH(Fe)-BEA zeolit vykazoval značné zvýšení výtěžku propenu (z 2.0 na 6.8 %), jestliže byl použit společně s molekulárním kyslíkem oxid dusný. Další oxidační produkty uhlovodíků nebyly nalezeny. S rostoucí koncentrací molekulárního kyslíku ve směsi propan/oxid dusný/kyslík byl pozorován synergetický efekt kyslíku a oxidu dusného vykazující téměř trojnásobné zvýšení výtěžku propenu. Za studovaných reakčních podmínek, nejvyšší konverse propanu (15.8 %) s 61.9 % selektivitou na propen a výtěžek propenu 9.8 %, a suma selektivit na oxidační produkty uhlovodíků 10.3 % (převážně propanol a propanal) byly dosaženy na hydrothermálně pracovaném H(Fe)-MFI zeolitu, za použití směsi oxidu dusného a kyslíku.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0017845