Počet záznamů: 1  

Současná běloruská nářečí v Lotyšsku. Charakteristika. Výběr textů = Współczesne gwary białoruskie na Łotwie. Charakterystyka. Wybór tekstów

 1. 1.
  SYSNO ASEP0504948
  Druh ASEPB - Monografie
  Zařazení RIVB - Odborná monografie, kniha
  NázevSoučasná běloruská nářečí v Lotyšsku. Charakteristika. Výběr textů = Współczesne gwary białoruskie na Łotwie. Charakterystyka. Wybór tekstów
  Překlad názvuThe Contemporary Belarusian Subdialects in Latvia. Characteristic. The Selection of Texts
  Tvůrce(i) Jankowiak, Mirosław (SLU-S) ORCID, SAI
  Vyd. údajePraha: Slovanský ústav AV ČR, v. v. i., 2018
  ISBN978-80-86420-70-7
  EdicePráce Slovanského ústavu
  Č. sv. edice50
  Poč.str.467 s.
  Forma vydáníTištěná - P
  Jazyk dok.pol - polština
  Země vyd.CZ - Česká republika
  Klíč. slovaBelarusian dialectology ; Belarusian sub-dialects in Latvia ; Baltic-Slavic linguistic borderland ; Belarusians in Latvia ; Oral history
  Vědní obor RIVAI - Jazykověda
  Obor OECDSpecific languages
  Institucionální podporaSLU-S - RVO:68378017
  AnotaceMonografie je první publikací, která komplexně popisuje současné běloruské dialekty v Lotyšsku. Monografie se skládá ze dvou částí. V první části (jedna šestina monografie) je popsána celá struktura dialektů (fonetika, morfologie, syntax, lexikum, frazeologie). Ukázán je také stav výzkumu, původ nářečí na sledovaném území a představena je i klasifikace dialektů. Druhá část (pět šestin monografie) přináší soubor foneticky transkribovaných textů, které demonstrují různé aspekty života mluvčích (předválečný život, období druhé světové války, časy Lotyšské sovětské socialistické republiky a nezávislého Lotyšska, sociolingvistickou situaci, polní práce, práce v kolchozech, obřady, zvyky apod.). Texty pocházejí z celé oblasti Lotyšska, na níž se běloruská nářečí užívají. To umožňuje nejen seznámit se s bohatým folklorem regionu, ale také sledovat jazykové změny (zejména proces rusifikace), které na daném území probíhají a jsou geograficky diferencované. Publikace zahrnuje obsáhlé přílohy, názorné mapy a také shrnutí v angličtině, běloruštině a lotyštině. Díky struktuře a obsahu je monografie přínosná nejen pro vědce zabývající se balto-slovanským jazykovým pomezím (procesem vzájemného vlivu běloruských nářečí, ruštiny, lotyštiny, polštiny a latgalských nářečí), ale také pro etnology a historiky. Venkovská kultura Bělorusů v Lotyšsku a jejich dějiny (ve formě tzv. oral history) nebyly dosud zkoumány.
  Překlad anotaceThis monograph is the first publication to comprehensively describe contemporary Belarusian dialects in Latvia. The monograph consists of two parts. The first part (1/5 of the monograph) describes the whole structure of dialects (phonetics, morphology, syntax, lexicon, phraseology). The state of research, the origin of the dialect on the territory of interest and the classification of dialects are also presented. The second part (4/5 of the monograph) presents a set of phonetically transcribed texts that demonstrate various aspects of speaker life (pre-war life, period of World War II, times of the Latvian Soviet Socialist Republic and independent Latvia, sociolinguistic situation, field work, work in collective farms, ceremonies, customs etc.). The texts come from all over Latvia, where Belarusian dialects are used. This allows not only to get acquainted with the rich folklore of the region, but also to monitor the language changes (especially the process of Russification) that take place on the territory and are geographically differentiated. The publication includes comprehensive appendices, illustrative maps and summaries in English, Belarusian and Latvian. Thanks to its structure and content, the monograph is beneficial not only for scientists dealing with Baltic-Slavic language border (the process of interaction between Belarusian dialects, Russian, Latvian, Polish and Latgalian dialects), but also for ethnologists and historians. The Belarusian rural culture in Latvia and their history (in the form of so-called oral history) have not been studied yet.
  PracovištěSlovanský ústav
  KontaktDana Pilátová, pilatova@slu.cas.cz, Tel.: 224 800 262
  Rok sběru2020
Počet záznamů: 1