Počet záznamů: 1  

Krovy a střechy zámku v Čechách pod Kosířem a jejich výpovědní hodnota

 1. 1.
  0497867 - UTAM-F 2019 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Belšík, O. - Bláha, Jiří
  Krovy a střechy zámku v Čechách pod Kosířem a jejich výpovědní hodnota.
  [Timber roofs of the Chateau in Čechy pod Kosířem and their significance.]
  Zprávy Vlastivědného muzea v Olomouci. Roč. 316, č. 2 (2018), s. 110-120. ISSN 1212-1134
  Grant CEP: GA MŠk(CZ) LO1219
  Klíčová slova: Čechy pod Kosířem * Franz Joseph (I.) Silva-Tarouca * Erwein Wilhelm Silva-Tarouca * Ignatz Blaha * Julius Eduard Zernecke * chateau * timber roofs * dendrochronology * neoclassicism * multi-layered planning
  Kód oboru RIV: AL - Umění, architektura, kulturní dědictví
  Obor OECD: Arts, Art history

  Studie se zabývá problematikou podrobné stratigrafie krovů zámku v Čechách pod Kosířem. Upozorňuje na význam dochovaných stavebních konstrukcí jako hmotných pramenů využitelných i pro uměleckohistorické bádání. Nálezové situace a výsledky dendrochronologického datování dřevěných prvků krovů dokládají složitější proces přestavby objektu ve třicátých a čtyřicátých letech 19. století, kdy došlo nejen ke změnám v osobách stavebníků, včetně proměny jejich vlastních názorů na výsledné architektonické řešení zámku v průběhu jeho přestavby, ale také ke změně zúčastněných zednických mistrů a architektů. Zkoumané krovové konstrukce tak dokumentují obdobným způsobem jako dochované písemné prameny postupnou proměnu objektu v procesu tzv. mnohovrstevnatého plánování.

  The study deals with the detailed history of the roof trusses in Čechy pod Kosířem. It points out the importance of preserved building constructions as useful material sources for artistic and historical research. Site findings and the results of dendro¬chronological dating of wooden elements of trusses reveal a more complex pro¬cess of adaptation of the building in the 1830s and 1840s. Not only did changes in ownership occur, but also changes in their own opinions on the resulting archi¬tectural appearance of the chateau took place during its neoclassical adaptation. Additionally there were changes in the participating masonry masters and archi¬tects. The investigated timber trusses thus document, in a similar way as preserved written sources do, the gradual transformation of the building in a so-called multi-layered planning process.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0290338